ไขมันทรานส์: ข้อมูลบนฉลากโภชนาการที่ควรรู้ : Trans Fat and Nutrition Labeling

Main Article Content

มารุจ ลิมปะวัฒนะ
วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ลิมปะวัฒนะ ม., & คล้ายประดิษฐ์ ว. (2015). ไขมันทรานส์: ข้อมูลบนฉลากโภชนาการที่ควรรู้ : Trans Fat and Nutrition Labeling. Journal of Food Technology, Siam University, 4(1), 11–15. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38380
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)