บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชั่นและกลาสทรานซิชั่น ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง

Main Article Content

ณัฏฐิกา ศิลาลาย
ยูรียา รูส

Abstract

การเปลี่ยนแปลงทางกล (แอลฟ่ารีแลกเซชั่นทางกล) ของผลิตภัณฑ์นมผงสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้เครื่องไดนามิคแมคคานิคอล (Dynamic-Mechanical analysis; DMA) ซึ่ง DMA ได้ถูกใช้ในการสังเกตค่าอุณหภูมิกลาสทรานซิชั่น (glass transition temperature; Tg) โดยค่า Tg นั้นวิเคราะห์จากเครื่องดิฟเฟรนเชี่ยลสแกนนิ่งแคลลอรี่เมทรี (Differential Scanning Calorimetry; DSC) ส่วนอุณหภูมิของแอลฟ่ารีแลกเซชั่น (T\inline \alpha) ถูกตรวจสอบได้จากจุดที่สตอเรจโมดุลลัส เริ่มลดลง ซึ่งพบว่า T\inline \alpha จะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณโปรตีน แต่ T\inline \alpha จะลดลงเมื่อค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (aw) เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นค่าอุณหภูมิในการจับเกาะตัวกันของนมผง (Sticky-Point Temperature; SPT) ที่ตรวจสอบได้โดยใช้เครื่องวัดความหนืด พบว่า SPT ของผลิตภัณฑ์นมผงมีค่าสูงกว่าค่า Tg แต่จะมีค่าใกล้เคียงกับ T\inline \alpha และการเปลี่ยนแปลงของค่า storage modulus ของผลิตภัณฑ์นมผงนั้นลดลงเมื่อปริมาณโปรตีนถูกเพิ่มขึ้น จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจับเกาะตัวกันของนมผงได้รับอิทธิพลจากค่า Tg และปริมาณของแข็งที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นมผง นอกจากนั้น DMA สามารถนามาใช้ในการสังเกตค่า \inline \alpha-relaxation ที่ได้รับผลกระทบจากค่า Tg ดังนั้นเครื่อง DMA สามารถนามาใช้ในการตรวจสอบค่า \inline \alpha-relaxation ที่ได้รับผลกระทบจากค่า Tg และสามารถนาข้อมูลที่ได้มานี้ไปใช้ในการตั้งค่าอุณหภูมิและน้าที่เหมาะสม เพื่อควบคุมการจับเกาะตัวกันของนมผงในระหว่างการผลิตและเก็บรักษา

 

Roles of \inline \alpha-Relaxation and Glass Transition on Stickiness of Milk Powder

Mechanical relaxations of milk powders were determined by dynamic-mechanical analysis (DMA) which was used to observe relaxations around the glass transition temperature (Tg) as determined by differential scanning calorimetry (DSC). The \inline \alpha-relaxation temperature (T\inline \alpha) was taken from a drop in storage modulus (E’) which shifted to higher temperatures with increasing protein content but it decreased with increasing aw. The sticky-point temperatures (SPT) as determined by a viscometer technique were higher than the Tg but close to the T\inline \alpha. Change in storage modulus decreased as protein contents were increased in milk powders. Therefore, DMA can be used to observe \inline \alpha-relaxations governed by glass transition and may be used to set guidelines for temperature and water content for the control of stickiness of dairy powders during processes and storage. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศิลาลาย ณ., & รูส ย. (2015). บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชั่นและกลาสทรานซิชั่น ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง. Journal of Food Technology, Siam University, 7(1), 51–61. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38381
Section
บทความวิจัย (Research Articles)