การจัดการระบบสายโซ่ความเย็นในผลิตผลสด (Cool Chain Management for Fresh Produce)

Main Article Content

สมภพ อยู่เอ

Article Details

How to Cite
อยู่เอ ส. (2015). การจัดการระบบสายโซ่ความเย็นในผลิตผลสด (Cool Chain Management for Fresh Produce). Journal of Food Technology, Siam University, 5(1), 1–6. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38383
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)