ความสำคัญของกลิ่นรสอาหาร กับการตรวจวิเคราะห์กลิ่นอาหารโดยเทคนิค (Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O))

Main Article Content

กาญจนา มหัทธนทวี

Article Details

How to Cite
มหัทธนทวี ก. (2015). ความสำคัญของกลิ่นรสอาหาร กับการตรวจวิเคราะห์กลิ่นอาหารโดยเทคนิค (Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O)). Journal of Food Technology, Siam University, 5(1), 13–17. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38385
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)