การศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดงของ Monascus spp.ที่คัดแยก จากข้าวแดง

Main Article Content

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์
ธีระดา ตั้งประเสริฐพงศ์

Abstract

คัดแยก Monascus spp. จากข้าวแดง (อังคัก) จาก 4 แหล่ง ได้ 7 ไอโซเลต คือ SU1, SU2, SU3, SU4, SU5, SU6 และ SU7 จากนั้นนำมาศึกษาการผลิตสารสีแดง โดยเลี้ยงในข้าวเสาไห้นึ่งฆ่าเชื้อ พบว่า SU3 และ SU6 มีความสามารถในการผลิตสารสีแดงได้สูงกว่าไอโซเลตอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ โดยวัดค่า OD500 ได้เท่ากับ 15.50±0.71 และ 15.00±0.00 ตามลำดับ เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 18 วัน จากนั้นศึกษาผลของปริมาณความชื้นเริ่มต้น (60 และ 80 เปอร์เซนต์) และค่าความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้น (3, 6 และ 9) ที่มีผลต่อการผลิตสารสีแดงของ SU3 และ SU6 พบว่า SU3 ผลิตสารสีแดงได้สูงสุด มีค่า OD500 เท่ากับ 76.67±5.77 เมื่อเลี้ยงในข้าวเสาไห้นึ่งฆ่าเชื้อ ที่มีความชื้น 80 เปอร์เซนต์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6 บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน ส่วน SU6 ผลิตสารสีแดงได้สูงสุด มีค่า OD500 เท่ากับ 29.67±6.51 เมื่อเลี้ยงในข้าวเสาไห้นึ่งฆ่าเชื้อ ที่มีความชื้น 80 เปอร์เซนต์ และค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 9 บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 วัน

 

Studies on Optimization of Red Pigment Production by Monascus spp. isolated from Ankak

Seven isolates of Monascus spp. SU1, SU2, SU3, SU4, SU5, SU6 and SU7 were isolated from four Chinese red rice (Ankak) sources. Red pigment production of isolates were studied by culturing on sterile Sao Hai rice. SU3 and SU6 produced highest red pigment of 15.50±0.71 and 15.00±0.00 OD500 after 18 days of incubation. Effect of initial moisture content (60 and 80%) and initial pH (3, 6 and 9) on red pigment production of SU3 and SU6 were investigated. SU3 produced highest red pigment of 76.67±5.77 OD500 when cultivated on 80% initial moisture content of sterile Sao Hai rice and initial pH of 6 at 30C after 18 days of incubation. While, SU6 produced highest red pigment of 29.67±6.51 OD500 after incubation on 80% initial moisture content of sterile Sao Hai rice with initial pH of 9 at 30^{\circ}CC for 18 days.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชัยกุลเสรีวัฒน์ อ., & ตั้งประเสริฐพงศ์ ธ. (2015). การศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดงของ Monascus spp.ที่คัดแยก จากข้าวแดง. Journal of Food Technology, Siam University, 6(1), 44–54. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38409
Section
บทความวิจัย (Research Articles)