การผลิตเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. ไอโซเลต A

Main Article Content

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์
สาวิตรี ล้ำเหลือหลาย

Abstract

ศึกษาการผลิตอะไมเลสจาก Bacillus sp. ไอโซเลต A โดยเลี้ยงเชื้อในอาหาร starch broth และ แปรปริมาณกล้าเชื้อ (ปริมาตร/ปริมาตร) เป็น 5 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ พบว่าปริมาณกล้าเชื้อ 10 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสมในการผลิตอะไมเลสได้มากที่สุด โดยผลิตได้ 0.48 ± 0.04 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่เวลา 24 ชั่วโมง จากน้ันศึกษาค่าความ เป็นกรด-ด่างที่มีผลต่อการทำงานของอะไมเลส เมื่อแปรค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.5 6.5 7.5 และ 8.5 พบว่าอะไมเลสทำงานสูงสุด (1.65 ยูนิตต่อมิลลิลิตร) ท่ีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ6.5 และได้ทำการศึกษา อุณหภูมิที่มีผลต่อการทำงานของอะไมเลส โดยแปรอุณหภูมิเป็น 30 50 70 และ 90 องศาเซลเซียส พบว่าอะไมเลสทำงานสูงสุด (1.23 ยูนิตต่อมิลลิลิตร) ที่ 50 องศาเซลเซียส 


Amylase Production from Bacillus sp. isolate A

Studies on the amylase production were carried out with a Bacillus sp. isolate A. This isolate was cultivated by varying the inoculum sizes (volume/volume) at 5, 10 and 15%, respectively in a starch broth. The results revealed that the 10% of inoculum sizes was suitable for maximum enzyme production 0.48 ± 0.04 unit/ml after for 24 h at 37oC. Furthermore, the pH optimum of the crude enzyme was determined by varying the pH (5.5, 6.5, 7.5, and 8.5) of the assay reaction mixture. The hightest activity (1.65 unit/ml) was found to be active at pH 6.5. The temperature optimum (30, 50, 70, and 90oC) on the activity were determined. The hightest activity (1.23 unit/ml) was found to be active at 50oC.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชัยกุลเสรีวัฒน์ อ., & ล้ำเหลือหลาย ส. (2015). การผลิตเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacillus sp. ไอโซเลต A. Journal of Food Technology, Siam University, 5(1), 47–53. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38417
Section
บทความวิจัย (Research Articles)