การผลิตเส้นใยนาโนจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต : Production of Nanofibers from Biomaterials Using Electrospinning Technique

Main Article Content

กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กาญจนาพงศ์กุล ก. (2015). การผลิตเส้นใยนาโนจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต : Production of Nanofibers from Biomaterials Using Electrospinning Technique. Journal of Food Technology, Siam University, 8(1), 1–11. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38418
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)