การประเมินลักษณะเนื้อสัมผัสในอาหาร

Main Article Content

ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศิริเลิศ ธ. (2015). การประเมินลักษณะเนื้อสัมผัสในอาหาร. Journal of Food Technology, Siam University, 3(1), 6–13. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38437
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)