การใช้ Thin Layer Chromatography ในการวิเคราะห์ทางด้านอาหารและการเกษตร : Thin Layer Chromatography in Food and Agricultural Analysis

Main Article Content

ณัฏฐิกา ศิลาลาย
ชัชวาล โชติมากร

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศิลาลาย ณ., & โชติมากร ช. (2015). การใช้ Thin Layer Chromatography ในการวิเคราะห์ทางด้านอาหารและการเกษตร : Thin Layer Chromatography in Food and Agricultural Analysis. Journal of Food Technology, Siam University, 1(1), 7–11. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38445
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)