Published: 2015-08-19

สาระสังเขป

กองจัดการวารสาร วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

2-6

การผลิตไส้กรอกเวียนนาโดยการใช้เห็ดนางฟ้าทดแทนเนื้อหมูบางส่วน

ชุติมา อัศวเสถียร, ปิยนุสร์ น้อยด้วง, วีรุต วีรุตมเสน

17-23

การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม

ปิยนุสร์ น้อยด้วง, ปัทมา คล้ายจันทร์

24-30

การผลิตไอศกรีมนํ้านมถั่วเหลือง

จิรนาถ บุญคง, นงค์นุช วงษ์แก้ว

31-39

การผลิตฟิล์มจากโปรตีนถั่วเขียว

รัตนา จินดาพรรณ, จิรนาถ บุญคง, จีรศักด์ แก้วเกิด

45-52