ฟองในอาหาร (Food Foams)

Main Article Content

รัตนา จินดาพรรณ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จินดาพรรณ ร. (2015). ฟองในอาหาร (Food Foams). Journal of Food Technology, Siam University, 1(1), 12–16. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38464
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)