การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มโคล่าโดยวิธีการสกัดและสเปกโตรโฟโตเมตรี

Main Article Content

ไพรัตน์ โชควิบูลย์กิจ

Abstract

ได้ทำการวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่ม โค้ก โดยนำมาสกัดด้วย 1-propanol ซึ่งเป็นตัวทำละลายที่ไม่ เป็นพิษและมีราคาถูกกว่าตัวทำ ละลายที่มีคลอรีนเป็น องค์ประกอบแล้วนำ ไปวิเคราะห์หาปริมาณด้วยวิธีอัลตราไวโอเลตสเปกโตรโฟโตเมตรีที่ λmax ซึ่ง λmax หาได้ จากการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐาน คาเฟอีนใน 1-propanol เข้มข้น 20 ppm ในช่วงความยาวคลื่น 250-300 นาโนเมตร พบว่ามี λmax เท่ากับ 274 นาโนเมตร กราฟมาตรฐานเตรียมขึน้ จากการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่λmaxของสารละลายมาตรฐานคาเฟอีนในช่วงความเข้มข้น 0-30 ppm และใช้กราฟนีเ้ป็นตัวเทียบหาปริมาณของคาเฟอีนในเครื่องดื่มโค้ก พบว่ามีคาเฟอีนอยู่ในเครื่องดื่มโค้ก 10.340±0.434 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร

 

Quantitative Analysis of Caffeine in Cola Beverage by Extraction and Spectrophotometry

Caffeine in Cola beverage (Coke) was extracted by 1-propanol which is nontoxic and less expensive than chlorinated solvent, and then quantitatively analyzed using UV- spectrophotometry at λmax. The standard solution of 20 ppm caffeine in 1-propanol was scanned between 250-300 nm and λmax was detected at 274 nm. At this λmax, the standard curve of standard caffeine in 1-propanol in the range of 0-30 ppm was prepared and used to determine the amount of caffeine in Coke.We found that caffeine in Coke was 10.340±0.434 mg/100 mL.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
โชควิบูลย์กิจ ไ. (2015). การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มโคล่าโดยวิธีการสกัดและสเปกโตรโฟโตเมตรี. Journal of Food Technology, Siam University, 1(1), 40–44. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38470
Section
บทความวิจัย (Research Articles)