การผลิตฟิล์มจากโปรตีนถั่วเขียว

Main Article Content

รัตนา จินดาพรรณ
จิรนาถ บุญคง
จีรศักด์ แก้วเกิด

Abstract

จากการทดลองผลิตฟิล์มจากโปรตีนถั่วเขียว โดยการเตรียมสารละลายโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้น 6% (W/V) แปรระดับ pH คือ 7, 8 เเละ 9 ร่วมกับการเเปรอัตราส่วนของ ปริมาณโปรตีนถั่วเขียวต่อปริมาณของกลีเซอรอลที่ 100:0, 70:30, 60:40 และ 50:50 พบว่าสภาวะที่เหมาะสมกับการ ผลิตฟิล์มจากโปรตีนถั่วเขียว คือ pH 9 และอัตราส่วนของ สารละลายโปรตีนถั่วเขียวต่อปริมาณของกลีเซอรอลเป็น 70:30 ฟิล์มที่ผลิตได้มีสมบัติทางกายภาพดังนี้ ความหนา เท่ากับ 0.080 มิลลิเมตร อัตราการซึมผ่านของไอนำ้ เท่ากับ 0.0010 กรัม/ตารางเมตร/ชั่วโมง การต้านทานเเรงดึงขาด เท่ากับ 4.0537 นิวตัน และสามารถต้านทานนำ้มันมากกว่า 200 ชั่วโมง เมื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า ประกอบด้วยความชื้น 0.8% โปรตีน 52.6% ไขมัน 0.8% คาร์โบไฮเดรต 32.8 % และเถ้า 3.0 % ตามลำดับ สุดท้าย ทดลองนำโปรตีนถั่วเขียวดังกล่าวมาทดลองบรรจุเครื่องปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พบว่าฟิล์มโปรตีนถั่วเขียวสกัดสามารถ ปิดผนึกได้ด้วยความร้อน และสามารถเก็บรักษาเครื่องปรุงรส ได้นานกว่า 3 เดือน นอกจากนี้สามารถละลายได้ในนำ้เดือด ภายในเวลา 90 วินาที

 

Production of Film from Mung Bean Protein Isolate

This research was carried out to study the film production from 6% mung bean protein isolate (w/v) with two various condition which were different pH (7, 8 and 9) and the different of protein to glycerol (100:0, 70:30, 60:40 and 50:50). The optimal condition for production film was 70:30 of protein to glycerol ratio at pH 9, which generated the best film. Analysis of the properties of these films revealed that they were 0.080 mm of thickness, 0.0010 g/m2/hr of water vapor permeability (WVP), 4.0537 N of tensile strength and oil resistance more than 200 hours. The proximate analysis showed that the film had 0.8% moisture, 52.6% protein, 0.8% fat, 32.8% carbohydrate and 3.0% ash, respectively. Finally, the film from mung bean protein was used to be a package of noodle ingredients. It can be sealed using heat pack and stored more than 3 months. In addition, this film can be dissolved in boiling water within 90 seconds.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จินดาพรรณ ร., บุญคง จ., & แก้วเกิด จ. (2015). การผลิตฟิล์มจากโปรตีนถั่วเขียว. Journal of Food Technology, Siam University, 1(1), 45–52. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38471
Section
บทความวิจัย (Research Articles)