Contact

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเบญจมวัฎ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์/โทรสาร 02-5448629

E-mail : PRRJ_Scitech@pnru.ac.th

Principal Contact

ดร.โองการ วณิชาชีวะ
รองศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Phone 086-3681755

Support Contact

นางสาวสุธารัตน์ จุ้ยเจริญ
Phone 02-5448689