Announcements

 • ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

  2019-06-13

  ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

           1. ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความละ 3,500 บาท จะต้องชำระเมื่อบทความที่ส่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว เพื่อทำการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป โดยบรรณาธิการจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้เขียนได้ทราบเมื่อต้องชำระค่าธรรมเนียม

           2. การชำระค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์นั้น ไม่ได้ถือว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสมอไป เพราะจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ และบรรณาธิการก่อน ซึ่งบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน จึงจะสามารถแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้เขียนได้ว่าบทความผ่านการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ต่อไปหรือไม่ กรณีบทความที่ส่งไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แก่ผู้ส่งบทความ

  ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม
           กองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านกล่องข้อความกระทู้สนทนา (Discussion) ของผู้เขียน ในระบบ ThaiJo เพื่อกองบรรณาธิการจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

                 เลขที่บัญชี 136-2-48700-9 
                 ชื่อบัญชี โครงการเฉพาะกิจ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
                 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
                 ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.4

   

  Read more about ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ