ความเป็นพิษต่อเซลล์ของ Beauvericin และสารสกัดหยาบที่ได้จาก เชื้อราสกุล Beauveria sp.

Authors

  • สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • อินทิรา เพชรทับทิม ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • เกษม สร้อยทอง ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Keywords:

Beauveria sp., ความเป็นพิษกับเซลล์, Beauvericin (BEA), การตรวจสอบ MTT, Cytotoxicity, MTT assay

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสาร beauvericin (BEA) และ สารสกัดหยาบจาก เชื้อรา Beauveria bassiana (ไอโซเลต A และไอโซเลต B) และ Beauveria brongniartii (ไอโซเลต C และไอโซเลต D) โดยการนำเส้นใยที่เลี้ยงในอาหารเหลวชนิด Yeast Extract Sucrose (YES) เป็นระยะเวลา 1 เดือน มาสกัดด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเอทานอล ตามลำดับ นำสารสกัดหยาบที่ได้มาตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์ 4 ชนิด คือ P388, HT-29, MCF-7 และ Vero cell ในหลอดทดลองด้วยวิธี MTT assay พบว่า สารสกัดหยาบจากเชื้อรา B. brongniartii แสดงความเป็น พิษต่อเซลล์ไลน์ในระดับต่ำ และสารสกัดหยาบจากตัวทำละลายเฮกเซนจากเชื้อรา B. bassiana แสดง ความเป็นพิษต่อทุกเซลล์ และเป็นพิษต่อเซลล์ชนิด P388 ซึ่งเป็นเซลล์ประเภท Lymphocyte มากที่สุด โดย ไอโซเลต B มีผลต่อเซลล์ชนิด P388 มากที่สุด (CC50 = 220.55 μg/ml) เช่นเดียวกับสาร beauvericin ที่แสดง ความเป็นพิษต่อเซลล์ชนิด P388 มากที่สุดเช่นกัน (CC50 = 2.25 μg/ml) จากการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์ของสารสกัดหยาบจากเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในสกุล Beauveria ขึ้นอยู่กับปัจจัย ทั้งจากตัวทำละลาย ชนิดของเซลล์ไลน์ที่นำมาทดสอบ ระดับความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ และสายพันธุ์ ของเชื้อรา

 

Cytotoxicity Activity of Beauvericin and Crude Extracts from Beauveria sp.

The aim of this study was to determine the cytotoxicity of beauvericin (BEA) and crude extracts from Beauveria bassiana (isolate A and isolate B) and Beauveria brongniartii (isolate C and isolate D). The mycelium was cultured in Yeast Extract Sucrose (YES) broth for one month and was extracted using maceration technique with different organic solvents (hexane, ethyl acetate and ethanol). Crude extracts and beauvericin were investigated for their cytotoxic activity against P388, HT-29, MCF-7 and Vero cell lines using the MTT assay. The crude extracts from B. brongniartii were exhibited the low cytotoxic effect on cell lines. The hexane extracts from B. bassiana were exhibited the most effective cytotoxic activity for every cell lines. The hexane extract from isolate B exhibited the most potent cytotoxic activity against P388 cell line (CC50 = 220.55 μg/ml) like a beauvericin (CC50 = 2.25 μg/ml). In this study, the crude extracts from Beauveria sp. induced cytotoxic effect to mammalian cells that showed differences between the extraction solvents, cell types and concentration in the crude extracts as well as the isolation of fungus.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)