การจัดการเทคโนโลยีการใช้พลังงานภายในอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

Authors

  • ศุภลักษณ์ ใจเรือง นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี โครงการผนึกกำลังการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • ทรงพล สุขกิจบำรุง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • สุภาวดี รัตนมาศ รองศาสตราจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • กุสุมา ธรรมธำรง รองศาสตราจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Keywords:

เทคโนโลยี, การจัดการการใช้พลังงาน, นวัตกรรม, การปรับปรุงการใช้พลังงาน, Technology, Management of energy conservation Innovation, Energy conservation renovation

Abstract

งานวิจัยนี้ เป็นการนำเสนอ การจัดการเทคโนโลยีการใช้พลังงานภายในอาคารมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร เพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยเริ่มจากการสำรวจ เพื่อศึกษาค่าประสิทธิภาพการใช้งานและ จำนวนอุปกรณ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น นำไปสู่กระบวนการจัดการใช้เทคโนโลยีให้สัมพันธ์กับ สภาพของพื้นที่จริงรวมทั้งสร้างมาตรการการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ และศึกษาถึงผลกระทบการถ่ายเท ความร้อนรวมจากภายนอกสู่เข้าภายในอาคารที่จะมีผลต่อการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศโดยตรง ดังนั้น แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม จึงได้ทำการสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร และสำรวจอุปกรณ์เทคโนโลยีปรับอากาศภายในอาคาร นำผลสรุปสู่การออกแบบและปรับปรุงการป้องกัน ความร้อนจากภายนอกสู่ภายใน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ด้านแสงสว่างและยังสนับสนุนการจัดการใช้ เทคโนโลยีการใช้พลังงานภายในอาคารลดการใช้พลังงานลงและยังนำไปสู่การประหยัดค่าไฟฟ้าและรักษา สภาพแวดล้อม


The Development of Technology for Energy Usage and Conservation in the Building of Phranakhon Rajabhat University

This research presents a study of management in the technology of efficient use of energy in building on Phranakhon Rajabhat University, for energy conservation. A start of inspecting technology equipment used in building to know co-efficient valve of in-use equipment and electricity bill leads to a knowledge of equipment operation management and energy consumption criteria system, including an effect from outside heatgain to air – conditioning technology. An outcome solution, from all technology equipment in building and their energy consumption being analyzed, collected data, then, involved to process of reducing energy consumption in building, reducing operating cost and supporting environmental conservation, responses directly to “Technology management of energy conservation in building.”

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)