การสกัดนํ้ามันจากขยะพลาสติกโดยอาศัยเตาเชื้อเพลิงชีวมวล

Authors

  • วีระพล อารวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

ขยะพลาสติก, เครื่องปฏิกรณ์, Plastic waste, Pyrolysis stove

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องปฏิกรณ์แบบเบทคงที่เป็นต้นแบบ เพื่อย่อยสลายขยะพลาสติกด้วยเตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล 2) ทดลองหาจุดทำงานที่เหมาะสมของเครื่องปฏิกรณ์ ที่สร้างขึ้นในกระบวนการย่อยสลายขยะพลาสติก วิธีดำเนินการวิจัยประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคัด เลือกและกำหนดเตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวลโดยศึกษาทฤษฎีต่างๆ เป็นข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และสัมภาษณ์พูด คุยกับปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับเตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีใช้ในท้องถิ่นหนองจอกและดำเนินการคัดเลือกจาก คุณสมบัติของเตาเผามาใช้ในการวิจัย ขั้นตอนที่สองเป็นขั้นตอนของการออกแบบและสร้างเครื่องปฏิกรณ์แบบ เบทคงที่เพื่อใช้ย่อยสลายขยะพลาสติก ขั้นตอนที่สาม ขั้นตอนของการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ ในการทดลองทั้งหมด ขั้นตอนที่สี่ ขั้นทำการทดลองเพื่อรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนของการ วิเคราะห์ข้อมูลหาจุดทำงานที่เหมาะสมของเครื่องปฏิกรณ์ในการย่อยสลายพลาสติกที่สร้างขึ้นเป็นต้นแบบ โดยเลือกเตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวลแบบเตาแกลบของท้องถิ่นหนองจอก เป็นตัวเผาเครื่องปฏิกรณ์เพื่อย่อยสลาย ขยะพลาสติกให้เป็นนํ้ามัน และได้เครื่องปฏิกรณ์แบบเบทคงที่บรรจุขยะพลาสติกที่จะใช้ย่อยสลายตามที่ได้ ออกแบบและสร้างขึ้น ผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิในการเผาให้ความร้อนจนขยะพลาสติกสลายกลายเป็น นํ้ามันที่อุณหภูมิ 397 C และกลายเป็นไอ (เป็นแก๊ส) 411 C ระยะเวลาในการเผาตั้งแต่เริ่มต้นจนกลายเป็น นํ้ามันนาน 45 นาที และเป็นไอ (เป็นแก๊ส) นาน 60 นาที จำนวนเชื้อเพลิงชีวมวล (แกลบ ถ่านไม้) ที่ใช้ในการ เผาคิดเป็นนํ้าหนักถ่านไม้จำนวน 5 กิโลกรัม แกลบจำนวน 40 กิโลกรัม


Oil Extraction from Plastic Waste by Biomass Stove

The purposes of this research were to ;1) design and develop pyrolysis stove for master plan to digest Plastic waste with biomass stove. 2) to research appropriate work point of pyrolysis stove. There were 5 stage in the research procedure including; 1) select the biomass stove. 2) designing and developing pyrolysis stove for master plan to digest plastic waste with biomass stove. 3) preparing the material and instrument for use research. 4) Experimental and copy data. 5) Data analysis. The results of research, Research selected biomass stove type paddy husk stove of locality Nongjoak to burn pyrolysis stove in order to extract oil from plastic waste, and got pyrolysis stove according to design and construct. The experiment found that the temperature to digest plastic waste extraction oil at 397 °C and to be gas at 411°C, use the time 45 minutes and 60 minutes respectively. It used the paddy husk fuel biomass weigth 40 kgs. and wood charcoal 5 kgs.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)