ความดกของไข่และอัตราการฟักของไส้เดือนนํ้า Limnodrilus hoffmeisteri Claparede (Clitellata: Tubificidae) ในสภาวะการทดลองเลี้ยง

Authors

  • วฤชา ประจงศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

โคคูน, อัตราการฟัก, ทูบิฟิซิด, โอลิโกคีต, Cocoon, Hatching rate, Tubificid, Pligochaete

Abstract

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางไข่และอัตราการฟักไข่ของไส้เดือนนํ้า Limnodrilus
hoffmeisteri ภายใต้สภาวะการทดลองเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ โดยนำไส้เดือนที่ไม่อยู่ในระยะเจริญพันธุ์ (immature specimens) ที่เก็บจากแหล่งนํ้าธรรมชาติมาเลี้ยงในบีกเกอร์ ซึ่งมีทรายซิลิกาชื้นเป็นวัสดุรองรับ (substrates) เติมนํ้าที่ผ่านการกรอง และเลี้ยงในสภาวะอุณหภูมิห้อง ทำการศึกษาและสังเกตทุก 2 วัน ผลการ ศึกษาพบโคคูน (cocoon) จำนวน 132 โคคูน และมีไข่จำนวน 264 ฟอง อยู่ภายใน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบ ค่าของจำนวนไข่ต่อโคคูน (eggs per cocoon) มีค่าอยู่ระหว่าง 1.55 และ 2.46 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93±0.39 และมีค่าเฉลี่ยของจำนวนโคคูนต่อจำนวนตัวต่อวัน (cocoons per individual per day) เท่ากับ 0.09±0.02 (0.07-0.13) ไส้เดือนนํ้ามีระยะเวลาระหว่างการวางไข่และการฟัก (time between cocoons laying and newborn hatching) ประมาณ 10 วัน และมีอัตราการฟักร้อยละ 39 ไส้เดือนนํ้าสามารถให้
กำเนิดตัวอ่อนได้ทั้งหมด 102 ตัว ซึ่งฟักในช่วงระยะเวลาระหว่าง 30 และ 36 วัน หลังจากเริ่มต้นการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ยของจำนวนตัวอ่อนต่อจำนวนตัวเต็มวัย (young worms per adult) เท่ากับ 2.04±0.74 การทดลองครั้งนี้ให้ข้อสังเกตได้ว่าไส้เดือนนํ้าผลผลิตไส้เดือนนํ้าที่มีความดกของไข่ตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่มีการทดลองเลี้ยงโดยใช้ตะกอนธรรมชาติที่เลี้ยงในทรายซิลิกาชื้นและมีการเติมอาหารปลาเพื่อเป็นสารอินทรีย์ในขณะเลี้ยง ให้

 

Fecundity and Hatching Rates of Limnodrilus hoffmeisteri Claparede (Clitellata: Tubificidae) under Cultured Laboratory Conditions

The purpose of the present paper was to obtain information on the deposition and hatching rates of L. hoffmeisteri cocoons under laboratory condition. Immature specimens from natural site were placed in beakers containing moistened silica sand as the substrates filled with distilled waters and kept at room temperature. By every two days observation, it was shown that 132 cocoons contained of 264 eggs. The number of eggs per cocoon ranged from 1.55 to 2.46 with the average number of 1.93±0.39, with the mean number of cocoons per individual per day equal to 0.09±0.02 (0.07-0.13). The results indicated that the time between cocoons laying and newborn hatching was detected around 10 days with the mean hatching rate of 39%. The overall of 102 young worms hatched between 30 and 36 days from the beginning of the culture and the mean number of young worms per adult was 2.04±0.74. Laboratory studies suggested that individuals reared in moistened silica sand supplemented with dry fish food produced low fecundity compared to those reared in natural sediment.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)