ระดับโคลินเนสเทอเรสในเลือดของชาวนาผู้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Authors

  • กัณฑพัชร์ สุวรรณกิจ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • สมถวิล วัลลิสุต รองศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราภัฏพระนคร
  • ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

โคลินเนสเทอเรส, อะเซทิลโคลีน, โคลินเนสเทอเรสในเลือด, สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับโคลินเนสเทอเรสในเลือดผู้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมท ของชาวนาหมู่ที่ 16 ตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี และ ความสัมพันธ์ของระดับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในเลือดกับช่วงระยะเวลา ที่ใช้สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืช

ผลการศึกษา จากการเจาะเลือดชาวนากลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน พบว่า มีระดับโคลินเนสเทอเรส
ในเลือดอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงสุด ร้อยละ 52.00 รองลงมาอยู่ในระดับปลอดภัย ร้อยละ 20.00 ระดับไม่ ปลอดภัย ร้อยละ14.00 และ ระดับปกติ คิดเป็น ร้อยละ 14.00 โดยพบว่า ระยะเวลา ความถี่ในการใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืชของชาวนาที่มีผลต่อระดับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือด กลุ่มที่มีความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็น ผู้มีประสบการณ์ในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาแล้ว 11- 40 ปี ร้อยละ 38.00 เป็นผู้ที่มีจำนวนครั้งในการ ฉีดพ่นสารเคมีในรอบปี 31 – 40 ครั้ง ต่อปี ร้อยละ 20.00

 

Procedure of Safety Vegetable Production in Tumbol Taweewattana, Ampher Sainoi, Nothaburi Province

The purposes of this research were 1) to study blood Cholinesterase levels of farmersusing pesticides, classified in Organophosphate and Carbamate groups in Pathum Thani Province 2) the relationship between levels of pesticide residues in blood and chemical pesticide using periods. 

The results of blood testing of 50 farmers revealed that 52.0 percent of them had Cholinesterase level in blood at the highest risky level while 20.0, 14.0 and 14.0 percent were at safe, unsafe and normal level, respectively. Regarding the farmers' behaviors that affected the level of chemical pesticides in blood, it was found that 38.0 percent of them were mostly experienced in having used those chemicals for 11-40 years. Twenty percent was found to used chemical sprayers at 31- 40 times a year.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)