การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสำนึกสาธารณะของพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Authors

  • อโณทัย ผาสุข นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สุรีพร อนุศาสนนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ไพรัตน์ วงษ์นาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ดลดาว ปูรณานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

จิตสำนึกสาธารณะของพยาบาล, ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ, พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, The multi-levels factors, Public consciousness, Nurses in public health ministry

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแบบวัดการมีจิตสำนึกสาธารณะของพยาบาลในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข และการสร้างโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับการมีจิตสำนึกสาธารณะของพยาบาลในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข โดยการพัฒนาแบบวัดการมีจิตสำนึกสาธารณะของพยาบาลใช้เดลฟายเทคนิค และตรวจสอบความตรงเชิง โครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ศึกษาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับการมีจิตสำนึกสาธารณะของ พยาบาล 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ตัวแปรระดับบุคคล ประกอบด้วย สัมพันธภาพในการทำงาน สัมพันธภาพใน ครอบครัว สมรรถนะส่วนบุคคล ภูมิหลังทางการศึกษา การสนับสนุนทางสังคม ในระดับหน่วยงานประกอบด้วย สมรรถนะการเป็นผู้นำ การบริหารหน่วยงาน การสนับสนุนทางสังคมของหน่วยงาน โดยมีตัวแปรตาม คือ การมีจิตสำนึก สาธารณะของพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 463 คน และพยาบาลหัวหน้า หน่วยงาน 205 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลในการหาค่าสถิติพื้นฐานและค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows 17 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์โมเดล สมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับการมีจิตสำนึกสาธารณะของพยาบาล ด้วยโปรแกรม Mplus 6.12 ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนามาตรวัดการมีจิตสำนึกสาธารณะของพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โครงสร้างองค์ประกอบมีจิตสำนึกสาธารณะของพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ หลัก คือ 1) ความมุ่งมั่นในงาน 2) การเสียสละ 3) การให้โดยไม่หวังผล 4) การเข้าถึงปัญหา 5) การจัดการทรัพยากร และทีม 6) ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม 7) การพัฒนาศักยภาพตน 8) ความซื่อสัตย์ในงาน 2. ปัจจัยระดับบุคคลที่ส่งผลต่อการ มีจิตสำนึกสาธารณะของพยาบาล คือ การสนับสนุนทางสังคม ส่งผลทางตรงเชิงบวก สัมพันธภาพในการทำงาน สัมพันธภาพในครอบครัว ส่งผลทางอ้อมเชิงบวกผ่านปัจจัยด้านสังคม 3. ปัจจัยระดับหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการมี จิตสำนึกสาธารณะของพยาบาลคือ สมรรถนะการเป็นผู้นำ ส่งผลทางตรงเชิงบวก


THE MULTI-LEVELS FACTORS OF PUBLIC CONSCIOUSNESS OF GOVERNMENT NURSES IN PUBLIC HEALTH MINISTRY

The purposes of this research were to develop the public consciousness scale for government nurses in public health ministry and to develop the multilevel causal factors of public consciousness scale for government nurses in public health ministry. The development of public consciousness scale by using Delphi Technique and construct validity was inspected by Confirmatory Factor Analysis. Specifically, this study aimed at examining 2 level of the multilevel causal factors model of public consciousness, which included the personal and department level. Independent Variable of personal level was consisted of Job relationships, family relationships, personal competency, educational background and social support. Independent Variable of department level was consisting of leader capacity, administrative workplace and social support. Dependent Variable was public consciousness. The sample were 463 nurses and 205 leader of workplace selected by multi-stage random sampling technique. Stat, istical analyses were made on descriptive statistic, Pearson’s product moment correlation using SPSS for Windows. The confirmatory factor analysis and multilevel structural equation model analysis was performed using Mplus version 6.12 The results of this study were as follows ; 1. The development of public consciousness scale for government nurses in public health ministry has consists of 8 factors; 1) factor of intend to do 2) factor of sacrifice 3) unwanted reward 4) reach to problem 5) resource and team management 6) preserved of environment 7) potential development 8) be honest with vocation, 2. Regarding at personal level, it was revealed that social support was directly and positively influenced and indirect positively influenced by job relationship and family relationship to public consciousness, and 3. Considering at department level, it was found that leader capacity was directly and positively influenced to public consciousness.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)