ผลของโพแทสเซียมต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของผักกาดหอมที่ปลูก ในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

Authors

  • คงเอก ศิริงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

ผักกาดหอม, โพแทสเซียม, ไฮโดรพอนิกส์, ธาตุอาหาร, รงควัตถุ, Lettuce, potassium, hydroponic, nutrient, pigment

Abstract

ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) เป็นผักสลัดที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เนื่องจากมี สารต่อต้านอนุมูลอิสระและรงควัตถุทึ่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืช อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสารต่อต้านอนุมูลอิสระและปริมาณรงควัตถุมีความสัมพันธ์กับการ เปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารที่พืชได้รับ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงทำการศึกษาผล ของความเข้มข้นของโพแทสเซียม (200 250 และ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร) ในสารละลาย ธาตุอาหารสูตร Resh Tropical dry summer ดัดแปลงต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยา ของผักกาดหอมพันธุ์คอสที่ปลูกในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินโดยใช้ระบบ Dynamic Root Floating Technique (DRFT) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) จำนวน 5 ซ้ำ จากการศึกษาพบว่า การเพิ่มความเข้มข้นของ โพแทสเซียมในสารละลายธาตุอาหารมีผลในการเพิ่มการสะสมโพแทสเซียมไอออนและ แคลเซียมไอออนในผักกาดหอมพันธุ์คอสที่มีอายุ 28 วันหลังย้ายปลูก แต่ไม่มีผลต่อการ สะสมแมกนีเซียมไอออน รวมทั้งพบว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์ทั้งหมด และแคโรทีนอยด์ทั้งหมดในผักกาดหอมพันธุ์คอสมีความสัมพันธ์กับ ความเข้มข้นของโพแทสเซียมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มความเข้มข้นของโพแทสเซียมยัง ส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์คอส ประกอบด้วย จำนวนใบ น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง และมวลชีวภาพแห้ง

 

EFFECT OF POTASSIUM ON PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF LETTUCE (LACTUCA SATIVA VAR. ROMANA) CULTIVATED IN HYDROPONIC SYSTEM

Lettuce (Lactuca sativa L.) is a salad vegetable that contains high nutrition. Since, it contains antioxidant compounds and pigments that plays role on plant growth. However, variation of antioxidant compounds and pigments were related to the changing of plant nutrient. Therefore, this study was to investigate the effect of potassium concentration (200, 250 or 300 mg L-1) in modified Resh Tropical dry summer nutrient formula on physiological responses of Cos lettuce cultivated in hydroponic system by using dynamic root floating technique (DRFT) for 14, 21 and 28 days after transplant. The experiment was designed as Completely Randomized Design (CRD) with five replications. The result showed that the enhancement of potassium concentration in the nutrient solution increased the accumulation of potassium ion (K+) and calcium ion (Ca2+) for 28 days after transplanting Cos lettuce, whereas it was not affected the magnesium ion (Mg2+). Additionally, the increasing of chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and total carotenoids were related to the enhancement of potassium concentration. Moreover, the increasing of potassium concentration promoted growth of cos lettuce including leaf number, fresh weight, dry weight and dry matter.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)