ศักยภาพการผลิตกระเจี๊ยบเขียวภายใต้ 2 ฤดูปลูกในจังหวัดพัทลุง

Authors

  • สรพงค์ เบญจศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง
  • สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • สกุลกานต์ สิมลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Keywords:

กระเจี๊ยบเขียว, ผลผลิต, องค์ประกอบผลผลิต, ฤดูปลูก, Okra, Yield, Yield components, Season.

Abstract

ทำการประเมินผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว 15 สายพันธุ์ ในแปลงทดลองธรรมชาติ ณ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 ฤดูปลูก โดยฤดูแรกปลูก ทดสอบระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2554 และฤดูปลูกที่ 2 ระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง เมษายน พ.ศ. 2555 วางแผนการทดลองแบบสุ่มใน บล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) จำนวน 4 ซ้ำ ซ้ำละ 12 ต้น พบว่า กระเจี๊ยบเขียวทุกสายพันธุ์ที่ทดสอบมีจำนวนฝักดี/ต้น จำนวนฝักเสีย/ต้น น้ำหนักฝักดี/ต้น และน้ำหนัก 100 เมล็ด แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p 0.05) โดย จำนวนฝักดี/ต้น พบว่ากระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์ Lucky file 473 มีมากที่สุด (ฤดูปลูกที่ 2) คือ 69.11 ฝัก/ต้น จำนวนฝักเสีย พบว่ากระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์ KN-OYV-02 มีมาก ที่สุด (ฤดูปลูกที่ 2) เท่ากับ 32.01 ฝักต้นต้น ส่วนน้ำหนักฝักดี พบว่ากระเจี๊ยบเขียวสาย พันธุ์ Lucky file 473 มีน้ำหนักมากที่สุดทั้ง 2 ฤดูปลูก คือ 1,330.73 และ1,379.09 กรัม/ ต้น ในฤดูปลูกที่ 1 และ ฤดูปลูกที่ 2 ตามลำดับ ในขณะที่กระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์ KNOYV- 14 มีน้ำหนัก 100 เมล็ดมากที่สุดในฤดูปลูกที่ 2 เท่ากับ 9.11 กรัม

 

POTENTIAL OF OKRA PRODUCTION UNDER TWO SEASONS IN PHATTHALUNG PROVINCE

Evaluation of yield and yield components of fifteen lines of okra in the field condition at the Plant science Department, Faculty of Technology and Community Development, Thaksin University, Phatthalung Campus Phatthalung province in two seasons. Okras were planted from June to October 2011 (first season) and from December 2011 to April 2012 (second season). The experimental design was evaluated in a Randomized Complete Block Design with 4 replications 12 plants/replication. The results showed that all lines of okra showed the number of marketable and unmarketable pods/plant, yield/plant, and 100 seeds weight were highly significant difference at p 0.05. The highest number of marketable pods was found on Lucky file 473 in second season about 69.11 pods/ plant. The highest numbers of unmarketable pods were recorded in KN-OYV-02 about 32.01 pods/plant in second season. The highest pod yields were recorded on Lucky file 473 about 1,330.73 and 1,379.09 grams/plant in first and second seasons, respectively. A hundred seed weight was obtained on KN-OYV-14 about 9.11 grams in second season.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)