การพัฒนาระบบการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น

Authors

  • วรจักร สิริวิเศษวรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

บริหารความเสี่ยง, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, การควบคุมภายใน, Risk Management, Phranakhon Rajabhat University, Internal control

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้เป็น เครื่องมือการรับข้อมูลสำหรับการประเมินความเสี่ยงทางด้านการศึกษา โดยการใช้ วิธีดำเนินการตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ด้วยการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นช่วยจัดการเก็บข้อมูลการประเมินความเสี่ยง ของแต่ละหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยระบบสามารถส่งออก ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการเข้าประชุมของ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยขั้นตอนการศึกษาเริ่มจากการวิเคราะห์ระบบและ ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น ทำการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน ออกแบบระบบงานใหม่ และ พัฒนาระบบ โดยใช้ภาษา PHP ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะ ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกในการใช้งานและผู้ใช้มือใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ในระดับสูง และยังช่วยลดภาระการทำงานจนรวมถึงช่วยลดภาระด้าน ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการประเมินความเสี่ยง จากผลการศึกษา พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยแก้ไขการส่งข้อมูลที่ล่าช้า และไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกันของแต่ละหน่วยงานและโปรแกรมประยุกต์สามารถ ช่วยในการบริหารงานระบบการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีการ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

THE DEVELOPMENT OF ASSESSMENT SYSTEM FOR INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT VIA WEB APPLICATION

The objective of this study is to develop a web application system for use as a tools so as to recognize the data for educational risk management assessment through design via System Development Life Cycle: SDLC. The system use web-based applications which will support in storage management and risk assessment of each department within Phranakhon Rajabhat University. The system was also able to send out the responses through the Excel file. The data to be considered in the meeting of the executive of the University. Working procedures were performed by analysis a traditional working system and problems, study of user requirements, design of a new working system and a development of the new system. PHP and JAVA programming language operating with MySQL for developments and a database management were used. The developed application will also facilitate administrators of Phranakhon Rajabhat University. This includes inexperienced users with limit of computer knowledge skills. Additionally, the developed applications would help the administrators to reduce working load as well as the burden on the resources used for conducting research.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)