การออกแบบจำนวนเทอร์โมอิเล็กทริกและขนาดของแหล่งระบายความร้อนเพื่อให้ ทำงานร่วมกันอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

Authors

  • จิรประภา กิมสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

Thermoelectric module, finned heat sink

Abstract

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำการออกแบบจำนวนเทอร์โมอิเล็กทริกที่นำมาใช้ งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะกล่าวถึงประสิทธิภาพการทำงานของเทอร์โมอิเล็กทริก และการออกแบบ การออกแบบเพื่อเลือกเทอร์โมอิเล็กทริก ประสิทธิภาพการทำงานของ แหล่งระบายความร้อนและการออกแบบเพื่อเลือกแหล่งระบายความร้อนที่เหมาะสม จาก ผลงานวิจัยจะพบว่าการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าและจำนวนเทอร์โมอิเล็กทริกนั้นสามารถที่จะเพิ่ม ความสามารถในการทำความเย็นได้ แต่ว่าจะมีผลต่อค่าประสิทธิภาพไม่มากนัก โดยทั่วไป แล้วเทอร์โมอิเล็กทริกจะทำงานร่วมกับแหล่งระบายความร้อน ดังนั้นขนาดของแหล่ง ระบายความร้อนจึงมีผลต่อค่าประสิทธิภาพของระบบ ผลจากงานวิจัยพบว่าเมื่อความยาว ของครีบระบายความร้อนมากกว่า 0.08-0.09 เมตร จะทำให้ความสามารถในการทำความ เย็นลดลง อีกทั้งความสามารถในการทำความเย็นจะลดลงเมื่อจำนวนของครีบระบายความ ร้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเลือกจำนวนเทอร์โมอิเล็กทริกและขนาดของแหล่ง ระบายความร้อนให้เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะมีผลต่อค่าประสิทธิภาพ คำสำคัญ: เทอร์โมอิเล็กทริก ความสามารถในการทำความเย็น


TO INVESTIGATES THEMOELECTRIC MODULES WITH FINNED HEAT SINK PERFORMANCE ON OPTIMUM SELECTION DESIGN

This paper theoretically investigates thermoelectric module (TECs) performance on optimum selection design. It will cover the thermoelectric module performance and design model, validation of the optimum selection model, finned heat sink performance and modelling of a finned heat sink. The results from the design model reveal that an increase in voltage and in the number of TECs can increase the cooling capacity. However, the Coefficient Of Performance (COP) seems stable. TECs always work with finned heat sinks. Therefore, the size of finned heat sink will effect to the COP of the system. After modelling a finned heat sink, it was found that if the fin lengths were above 0.08-0.09 meters, the cooling capacity would decrease. Moreover, cooling capacity would decrease when the number of fins was increased. Therefore, the right number of TECs and right size of finned heat sink are quite important for COP of the system.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)