การประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการน้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

Authors

  • ปรีชา ขันทอง สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
  • ศิษฎา สิมารักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

Keywords:

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, 2008, การประปาเทศบาล, การปรับปรุงคุณภาพ, quality management system, ISO 9001, municipal waterworks, quality improvement

Abstract

การประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ในการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการน้ำประปา เพื่อการปรับปรุง คุณภาพการให้บริการน้ำประปา แก่ประชาชน ผู้ใช้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบล ตากฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน อีกทั้งยังช่วยลดการร้องเรียน จากผู้ใช้บริการน้ำประปา จากการเก็บข้อมูล ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้ำประปาพบว่า การให้บริการน้ำประปาด้านสมรรถนะที่มี ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 คือ ความสม่ำเสมอ แรงดัน การแจ้งเตือน การหยุดจ่ายน้ำ การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ และการให้บริการ น้ำประปาด้านบริการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 คือ ระยะเวลาการซ่อมแซม กริยา มารยาทของพนักงาน ความกระตือรือร้น ของพนักงาน การตอบข้อสักถาม จากนั้น ผู้วิจัยได้นำข้อกำหนดการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ที่สอดคล้องกับปัญหา มาใช้ ในการปรับปรุงแก้ปัญหาหลังจากการปรับปรุง โดยการใช้แนวทางการแก้ปัญหาให้สอดคล้อง กับข้อกำหนดการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้ำประปาต่อการให้บริการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 28.48% ทั้งนี้ยังเกิดประโยชน์สะท้อนกลับ องค์กรอีกครั้ง คือ เกิดคำชื่นชมจากผู้รับบริการ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งทำให้ผู้บริหารเห็น ประโยชน์ของการนำระบบนี้มาใช้ และจะได้นำ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้ให้สมบูรณ์ในอนาคต

 

THE APPLICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF ISO 9001 : 2008 IN THE IMPROVEMENT OF THE WATER SUPPLIY SERVICES OF MUNICIPAL WATERWORKS AUTHORITY OF TAKFAH SUBDISTRICT MUNICIPALITY, NAKHORNSAWAN PROVINCE

This study focused on the application of the ISO 9001 : 2008 quality management system to improve the quality of water supply services for the citizens in Takfah Subdistrict municipality area and to increase the efficiency of the performance of the municipality employees. The application also helped reduce the number of complaints from the public who used the water supply services. From the data regarding the satisfaction of the users of the water supply services in this area, it was found that in terms of the competency, the aspects with the mean scores lower than 2.50 were the consistency, pressure, water-service close alert, equipment installation and water supply services. In terms of services, the aspects with the mean scores lower than 2.50 were the repairment period, employees’ manners, employees’ enthusiasm and responses to queries. Then the researchers implemented the relevant ISO 9001 : 2008 quality management system to solve the problems. After the implementation of the problem-solution guideline based on the ISO 9001 : 2008 quality management system, it was found that the satisfaction of the service receivers increased on average by 28.48%. Moreover, this implementation yielded another benefit to the organization in that the service receivers complimented the services, thus helping create a good organizational image and bringing awareness of the usefulness of implementing this system to the administrators who would make use of the ISO 9001 : 2008 quality management system more fully in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)