เว็บแมพเซอร์วิสสำหรับการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

Authors

  • โสภาวดี โชติกลาง Department of Geoinformatics, Faculty of Geo-Informatics, Burapha University
  • ณรงค์ พลีรักษ์ Department of Geoinformatics, Faculty of Geo-Informatics, Burapha University
  • แก้ว นวลฉวี Department of Geoinformatics, Faculty of Geo-Informatics, Burapha University
  • นฤมล อินทรวิเชียร Department of Geoinformatics, Faculty of Geo-Informatics, Burapha University

Keywords:

การท่องเที่ยวชุมชน, เว็บแมพ เซอร์วิส, กูเกิ้ลแมพเอพีไอ, Community Based Tourism, Web Map Services, Google Maps API

Abstract

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Web Map Services สำหรับการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ ชายฝั่งตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยจัดทำ ฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสร้างขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีของ Google Maps API ซึ่ง เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิดในภาษา JavaScript ใช้ สร้างแผนที่เชิงปฏิสัมพันธ์ โดยพัฒนาร่วมกับ เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลเว็บเพจ ได้แก่ ภาษา HTML, CSS, JavaScript, XML และ SVG ร่วมกับภาษา PHP สำหรับการติดต่อกับ ฐานข้อมูล MySQL ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยวชุมชน ความสามารถของระบบ ได้แก่ การสืบค้น และแสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน การค้นหาเส้นทาง การดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารและพิมพ์รายงาน และการนับสถิติ การเข้าชมเว็บไซต์ โดยการแสดงผลเว็บไซต์ อยู่ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ และแผนที่ โครงสร้างของเว็บไซต์ประกอบด้วยหน้าเมนู หลักจำนวน 5 เมนู ได้แก่ หน้าแรก แหล่ง ท่องเที่ยวชุมชน ค้นหาเส้นทาง ข้อมูล 4 จังหวัด และเกี่ยวกับโครงการวิจัย ผู้ใช้งานสามารถ สืบค้นข้อมูล และค้นหาเส้นทางของแหล่ง ท่องเที่ยวชุมชนผ่านบนเว็บเพจ ผลการวิจัย และพัฒนาพบว่า การประยุกต์เทคโนโลยีของ Google Maps API ในการนำแผนที่เข้ามา แสดงผลบนเว็บเพจ โดยทำงานร่วมกับระบบ ฐานข้อมูลเว็บไซต์ ทำให้การสืบค้น และ แสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว


WEB MAP SERVICES FOR COMMUNITY BASED TOURISM IN EAST COASTAL AREAS : CHON BURI, RAYONG, CHANTHABURI AND TRAD.

The objectives of this study were to create a database and develop Web Map Service for Community Based Tourism (CBT) using Google Maps API in which it is an open source in JavaScript Language. Additionally, HTML, CSS, JavaScript, XML, SVG and PHP were applied to develop Web Map Services, while MySQL was established to store the database. System capabilities include searching and displaying the data with text, images and maps, finding tourism route, downloading and printing report and counting number of user. The website was divided into five modules namely, Home, Community attraction, Finding tourism route, Province database and About research project.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)