การเตรียมอนุภาคนาโนคาร์บอนจากวัสดุท้องถิ่น โดยการใช้เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ต้นทุนต่ำ

Authors

  • วุฒิชัย แพงาม สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  • สืบตระกูล สุชาติ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  • ชโนภาส ชนลักษณ์ดาว สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  • วารุณี เกิดแสง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  • เจษฎา ประทุมสิทธิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  • อาทิตย์ สารสมบูรณ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Keywords:

เลเซอร์ชนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, อนุภาคนาโนคาร์บอน, CO2 laser, Carbon nanoparticle

Abstract

ในงานวิจัยนี้ได้เตรียมอนุภาคนาโนคาร์บอนจากวัสดุท้องถิ่นโดยการประยุกต์ใช้เลเซอร์ คาร์บอนไดออกไซด์ โดยเลือกใช้วัสดุท้องถิ่น 3 ชนิด คือ แกรไฟต์ ถ่านไม้ และถ่านกัมมันต์ จากการทดลอง พบว่า วัสดุที่มีความเป็นไปได้และเหมาะสมต่อการนำไปใช้เตรียมอนุภาคนาโนคาร์บอนคือถ่านกัมมันต์ โดยเมื่อนำถ่านกัมมันต์มาเตรียมเป็นอนุภาคนาโนคาร์บอนด้วยแสงเลเซอร์ที่กำลังของแสงเลเซอร์ 20 วัตต์ และใช้เวลาในการยิงแสงเลเซอร์ 15 วินาที จากผลการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่าอนุภาคนาโนคาร์บอนที่มีขนาดเล็กที่สุดประมาณ 20 นาโนเมตร จากนั้นนำอนุภาค นาโนคาร์บอนที่เตรียมได้ไปวิเคราะห์ด้วยชุดเอกซเรย์สเปกโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน (EDS) พบว่า อัตราส่วนธาตุคาร์บอนของถ่านกัมมันต์ คือ 59.14% และอนุภาคนาโนคาร์บอนที่เตรียมได้เป็น 60.74% ซึ่งแสดงว่าอนุภาคนาโนคาร์บอนที่เตรียมได้มีส่วนประกอบธาตุเหมือนกับถ่านกัมมันต์ที่ไม่เกิดสารประกอบ ออกไซด์

The aim of this research was carbon nanoparticle preparation by COlaser application. The local materials were graphite, charcoal and activated charcoal. The activated charcoal was optimized material for particle preparation. The carbon nanoparticles were prepared by 20 watts laser power and 15 seconds laser duration. The smallest particle as observed by SEM images was about 20 nm diameter. The EDS technique was used to analyze the element of target and carbon nanoparticles prepared. The results showed the carbon element ratio of target and carbon nanoparticles prepared were 59.14% and 60.74%, respectively. The EDS analyzing was showed non oxidation on carbon nanoparticles prepared.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วุฒิชัย แพงาม, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

http://www.scipnru.com/newsystem/cke/samples/person.php?tid=88

Downloads

Published

2016-06-23

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)