การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมัน ในจังหวัดชลบุรี

Authors

  • อติวิชญ์ มิตรงาม นิสิตปริญญาโท คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ณรงค์ พลีรักษ์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เมือง ชลบุรี 20131
  • แก้ว นวลฉวี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เมือง ชลบุรี 20131
  • สุพรรณ กาญจสุธรรม คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เมือง ชลบุรี 20131

Keywords:

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, ความคุ้มค่าทางการเงิน, ต้นทุนและผลตอบแทน, ปาล์มน้ำมัน, ความเหมาะสมเชิงพื้นที่, Geoinformation Technology, Financial Worthiness, Cost and Retune, Oil Palm, Spatial Suitability

Abstract

บทคัดย่อ

            การศึกษาความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมันของจังหวัดชลบุรีได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการจำแนกพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันจากภาพถ่ายจากดาวเทียม  HJ-1A (SMMS) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพเชิงวัตถุ (Object - Based Image Analysis: OBIA) ปี พ.ศ. 2556 และส่วนที่ 2 เป็นวิเคราะห์ทางการเงินจากการลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันในเขตเหมาะสมมากกับเขตไม่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งหมด 98,025.62 ไร่ โดยที่พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันร้อยละ 89.8 อยู่ในอำเภอหนองใหญ่และอำเภอบ่อทอง เมื่อทำการจำแนกพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันตามระดับความเหมาะสมของพื้นที่ พบว่า พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตเหมาะสมมาก ปานกลาง น้อย และไม่เหมาะสม เท่ากับ 58,271.90 (ร้อยละ 59.45), 7,995.51 ไร่ (ร้อยละ 8.16), 2,642.47 ไร่ (ร้อยละ 2.70) และ 29,115.73 ไร่ (ร้อยละ 29.70) ตามลำดับ
             จากนั้นทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางการเงินของการลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันในเขตเหมาะสมมากกับเขตไม่เหมาะสม พบว่าในเขตเหมาะสมมากมีค่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 19,228,056.04 บาท ส่วนอัตราส่วนผลต่อบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 2.98 และอัตราผลตอบแทนลดค่า (IRR) เท่ากับร้อยละ 28.67 มีความคุ้มทุนในปีที่ 6 ในขณะที่เขตไม่เหมาะสมมีค่า NPV เท่ากับ 9,537,643.38 บาท BCR เท่ากับ 3.52 และ IRR เท่ากับร้อยละ 29.67 มีความคุ้มทุนในปีที่ 5 จากผลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการปลูกปาล์มน้ำมันในเขตเหมาะสมมากและไม่เหมาะสม มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนทั้งสองพื้นที่ แต่การปลูกปาล์มน้ำมันในเขตไม่เหมาะสมสามารถให้ผลตอบแทนคุ้มทุนได้เร็วกว่าการปลูกปาล์มน้ำมันในเขตเหมาะสม

 

APPLICATION OF GEOINFORMATION TECHNOLOGY FOR STUDYING SYITABLE OIL PALM PLAINTATION AREAS IN CHON BURI.

ABSTRACT

            The study of suitable oil palm plantation in Chon Buri province was divided into two parts including; part 1: classification of oil palm plantation area in 2013 from HJ-1A (SMMS) images using the Object - Based Image Analysis (OBIA), and part 2: analysis of cost and return on investment from oil palm farms in the most suitable area and non-suitable area. The results showed that the oil palm areas of Chon Buri in 2013 were 98,025.62 rai. After that, oil palm areas were identified in the suitable areas namely, 58,271.90 rai (59.45%) of the most suitable area, 7,995.51 rai (8.16%) of the moderate suitable area, 2,642.47 rai (2.70%) of the slight suitable area and 29,115.73 rai (29.70%) of the non-suitable area, respectively.

          Next step, the cost and return on investment from oil palm farms were analyzed and compared in the most and non-suitable area. The results found that the NPV, BCR and IRR of the most suitable area were 19,228,056.04 Baht, 2.98 and 28.67% break even point in 6 years, respectively. On the other side, the NPV, BCR and IRR of the non-suitable area were 9,537,643.38 baht, 3.52 and 29.67% break even point in 5 years, respectively

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-12-16

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)