ผลของค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นที่มีต่อการผลิตไฮโดรเจนจากเปลือกสับปะรดโดยกลุ่มจุลินทรีย์ในมูลวัว

Authors

  • เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ Enivonmental program, Thepsatri Rajabhat University

Keywords:

ไฮโดรเจน, ความเป็นกรดด่างเริ่มต้น, เปลือกสับปะรด, มูลวัว, hydrogen, initial pH, pineapple peel, cow dung

Abstract

งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาความเป็นกรดด่างเริ ่มต้นที ่เหมาะสมต่อการผลิตไบโอไฮโดรเจน
จากเปลือกสับปะรดโดยจุลินทรีย์จากมูลวัว การทดลองทำการเติมหัวเชื้อจากมูลวัว อาหารเสริม น้ำปั่นจาก
เปลือกสับปะรด และปรับค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นเป็น 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 และ 8.0 ตาม
ลำดับ ทำการหมักภายใต้สภาวะไร้อากาศบ่มที่อุณหภูมิห้อง (30-35 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 168 ชั่วโมง
ผลการทดลองพบว่าค่าความเป็นกรดด่างเริ ่มต้นมีผลต่อการผลิตไฮโดรเจน โดยค่าความเป็นกรดด่างเริ ่มต้น
ที่ 5.5 มีความเหมะสมสำหรับใช้ผลิตไฮโดรเจนจากน้ำปั่นเปลือกสับปะรด เนื่องจากให้ค่าผลได้ของก๊าซ
ไฮโดรเจนสูงที่สุดเท่ากับ 2.60±0.01 โมลไฮโดรเจนต่อโมลน้ำตาล ในระหว่างกระบวนการหมักไฮโดรเจน
ระบบมีการใช้น้ำตาลไป 96-98% และสร้างกรดไขมันระเหยง่ายขึ ้น โดยพบว่าค่ากรดไขมันระเหยที ่เพิ ่มขึ ้น
ส่งผลให้ค่าความเป็นกรดด่างลดลงแล้วมีผลยับยั ้งการทำงานของจุลินทรีย์ผลิตไฮโดรเจน ทำให้จุลินทรีย์ที ่
ผลิตไฮโดรเจนสามารถผลิตไฮโดรเจนได้น้อยลง

The aim of this study was to investigate the optimum initial pH on biohydrogen production
from pineapple peel by microbial consortium in cow dung. The experiments by adding cow dung inoculum, supplement medium into homogenized pineapple peel and adjusted to pH 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 and 8.0. The samples were then incubated at room temperature (30-35 C) under anaerobic condition for 168 h. The result showed that the initial pH effected hydrogen production. The optimum initial pH to produce hydrogen from pineapple peel was 5.5 which gave maximum hydrogen yield of 2.60±0.01 mol H
/mol sugar. During the hydrogen fermentation, microbials in cow dung fermented sugar about 96-98% and created volatile fatty acid in fermentation broth leading to an decrease of pH. The activity of hydrogen producer fell to produce hydrogen.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-09

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)