การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานของระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรจากหน่วยงานราชการกระทรวงศึกษาธิการ

Authors

  • ปิยะนุช แสงสาย สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
  • อภิรดา สุทธิสานนท์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร 10900

Keywords:

คำสำคัญ, ความเสี่ยง สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Keywords, risk analysis, e-document systems

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกรอบวิธีปฏิบัติ COSO และ COBIT ที่มีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ หน่วยงานราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 หน่วยงาน โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,484 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ สถิติที่นำมาใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความน่าเชื่อถือ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี ระดับปริญญาโท หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมใช้งานทุกอาทิตย์ 2) ผลการวิเคราะห์กรอบวิธีปฏิบัติ COSO พบว่า การประเมินความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด 3) ผลการวิเคราะห์กรอบวิธีปฏิบัติ COBIT พบว่า การวางแผนและการจัดการองค์กร มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด 4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินงานในด้านต่างๆของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน กรอบวิธีปฏิบัติ COSO ที่แตกต่างกันมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน และกรอบวิธีปฏิบัติ COBIT ที่แตกต่างกันมีผลต่อความเสี่ยงในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน

Abstract

This study aimed at exploring the COSO framework, and the COBIT framework affected risks in operating various domains of electronic document systems. The population of the study included a total number of 1,484 personnel from six government agencies in the Ministry of Education. Samples were systematically randomized.  Statistics employed included percentage, mean, standard deviation, reliability, and Pearson correlation coefficient. 1) The results showed that in the aspect of demographics, most personnel were females aged between 36 to 45, and they obtained a master’s degree.  They had been working in the agencies of the Office of Vocational Education Commission for more than eight years and had experience using the working program every week. 2) In accordance with the COSO framework, the results revealed that the overall average was at the highest level.  It was apparent that the first highest rank was risk assessment.  3) With regards to the COBIT framework, it was found that the overall average was at the highest level. The results showed that the first highest rank was planning and organizing. 4) When analyzing the data to test the hypothesis, the results indicated that different demographic characteristics had different results on risk operations in various domains of e-document systems.  In addition, different COSO and COBIT frameworks affected operations differently in various domains of e-document systems.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-12-16

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)