สภาพ ปัญหา ความต้องการจำเป็น และแนวทางในการสร้างรูปแบบ กีฬาบาสเกตบอลแนวใหม่

Authors

  • อดิเทพ ณ พัทลุง หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

สภาพปัญหา, แนวทางในการสร้างรูปแบบกีฬาบาสเกตบอลแนวใหม่, problems, guidelines in constructing a new form of basketballproblems, guidelines in constructing a new form of basketball

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความจำเป็น และแนวทางในการสร้างรูปแบบกีฬาบาสเกตบอลแนวใหม่ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structured Interviews) ร่วมกับการสังเคราะห์เอกสาร (Synthesis Document) โดยมีขั้นตอนในการวิจัย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูปแบบการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนารูปแบบกีฬาบาสเกตบอลแนวใหม่ จากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกประเทศ ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อนำมาสร้างกรอบและสร้างประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาบาสเกตบอล โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จากนั้นจึงนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและแก้ไข ขั้นตอนที่ 3 กำหนดแหล่งข้อมูลในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เป็น 2 แหล่งย่อย คือ 1) นักกีฬาบาสเกตบอล จำนวน 13 คน 2) บุคคลทั่วไปที่เล่นบาสเกตบอลในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 18 คน ขั้นตอนที่ 4 สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาบาสเกตบอลตามแหล่งข้อมูลที่กำหนดในขั้นตอนที่ 3 ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์สรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) จากนั้นจึงนำเสนอข้อมูลในลักษณะความเรียงประกอบตารางเปรียบเทียบตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยและกรอบของตัวแปรที่ต้องการศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัญหาที่เกิดจากรูปแบบการเล่นกีฬาบาสเกตบอลในปัจจุบัน บุคคลทั่วไป ได้แก่ 1) น่าเบื่อ จำเจ กับ รูปแบบเดิมๆ คิดเป็นร้อยละ 48.38 2) ขาดความท้าทาย  คิดเป็นร้อยละ 45.16 3) ผู้เล่นที่มีทักษะอ่อน ย่อมแพ้เสมอ ไม่มีทางชนะ ทำให้หมดกำลังใจ คิดเป็นร้อยละ 41.93 นักกีฬา ได้แก่ 1) เจอผู้เล่นหน้าเดิมๆ ไม่ค่อยมีหน้าใหม่ คิดเป็นร้อยละ 35.48 2) รูปแบบและวิธีการเล่นเดิมๆ คิดเป็นร้อยละ 29.05   3) นักกีฬาขาดความท้าทายในการเล่นคิดเป็นร้อยละ 29.05 (2) บุคคลทั่วไปฯ และนักกีฬา ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างรูปแบบกีฬาบาสเกตบอลแนวใหม่ คือ รูปแบบสนามเป็นหกเหลี่ยม โดยมีจำนวน 3 ทีม ซึ่งสมาชิกภายในทีมมี จำนวน 3 คน ในส่วนของอุปกรณ์สนามสามารถแบ่งออกเป็น  3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) จำนวนแป้นบาสเกตบอลมี 3 แป้น 2) ความสูงเป็นมาตรฐานสากล และ 3) ขนาดลูกบาสเกตบอล คือ ลูกเบอร์ 7 และทุกคนให้ความน่าสนใจหากมี การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการเล่น

The objectives of this study were to identify problems, to discover needs, and to construct a new form of basketball.  This research employed a qualitative approach. Semi-structured interviews and document syntheses were used to collect data. There were five steps in conducting this research: 1) Reviewing related literature on theories of basketball and guidelines in developing a new form of basketball from sources within the country and abroad, 2) Synthesizing the data obtained from step one to create a framework for and the specific topics asked about in the interview (the interview was semi-structured and approved by the advisor before interviews were conducted), 3) Selecting the sample of the study, there were two groups in the sample—the first group consisted of 13 professional basketball players and the second group consisted of 18 people who play basketball in the Bangkok area, 4) Interviewing the sample of the study, and 5) Analyzing the content of the data obtained from the interviews—analyses included descriptively presenting the results and comparing the results using a table of variables.

The results of the study showed that: (1) The problems of the current form of basketball experiencing by general players are that it is boring (48.38%), not challenging (45.16%), and the weaker players who do not have  chances to win were discouraged  (41.93%). The problems of the current form of basketball experienced by professional players were only competing with the same players (35.48%), boring (29.05%), and not challenging (29.05%). (2) Most general players and professional players suggested that a new form of basket should have a hexagon court and there should be three teams playing at the same time with each team having three players. There should be three hoops, each at standard height. The ball used should be size 7.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-09

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)