โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

Authors

  • พัฑรา สืบศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Keywords:

การจัดสภาพแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสีเขียว, การพัฒนาอย่างยั่งยืน, Environment Management, Green University, Sustainable development

Abstract

โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นงานวิจัยที่มุ่งการนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติโดยการสร้างแบบแผนแนวปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการวิจัยนี้ใช้พื้นที่กรณีศึกษาต้นแบบนำร่องชุมชนพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใช้มาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์มาตราฐาน 6 ข้อของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว แห่งมหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซีย (University of Indonesia, UI Green Metric World University Ranking) คือ 1) การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน 2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) การกำจัดของเสีย 4) การจัดการน้ำ 5) การสัญจรขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) การศึกษา เพื่อสนองตอบประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มศักยภาพ งานวิจัยนี้นอกจากจะเป็นการสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมเพื่อความมหาวิทยาลัยสีเขียวแล้ว ยังส่งเสริมให้บุคลากรทั้งที่เป็นคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นที่เข้าใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกิดความตระหนักรู้ต่อการร่วมมือกันในการสร้างสภาพแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนในมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันต่อไป

Environmental Management Project to become "Green University" is the research study which aims to practice theories by making an environment management plan. In this case, we selected Phranakhon Rajabhat University Community as a prototype leading community. The research found that to become a Green University is caused by processes in the environment for a Green University, which is based on the ranking criteria of UI- Green Metric World University. To implement a green university, has been considering ways to bring into action in the 6 issues including: 1) Setting and Infrastructure: SI 2) Energy and Climate Change 3) Waste Management 4) Water Management 5) Transportation and 6) Education for Green. In addition, management has proposed to utilize the existing building to be even more effective, as well as offering the building blocks in some areas to meet their full potential usefulness. This research will help create an environment for the green university. Also encourages people as well as staffs faculty, students, lectures and other people who use the area of the realization to cooperate to create an environment in which lasting benefits in terms of social, economic and cultural development for our community in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-09

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)