การพยากรณ์ยอดขายของข้าวฮางงอก: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนบ้านน้อยจอมศรี จังหวัดสกลนคร

Authors

  • Pattrapon Kongsap Sakon Nakhon Rajabhat University
  • Nujira Kongsap Sakon Nakhon Rajabhat University

Keywords:

germinated brown rice, seasonal index forecast, safety stock

Abstract

The current germinated brown rice production needs for both domestic and foreign markets. It is also one of the most famous agricultural product in Sakon Nakhon province. It has established a Community Enterprise of germinated brown rice producer based in Sakon Nakhon province, by receiving the government support to promote the Community revenue and preserve local wisdom. The community enterprises Noi-chomsi there are issues such as rice production lower than demand, inventory management is not appropriate because the production according to order only. There is no provision for advance production because they are believed it will affect the rice not tasty and another reason is they are storing not enough materials. So it is not able to produce the goods at the time of demand. Spoil the opportunity to sell products from these issues. Researchers have an interest in the applied the seven techniques of forecasting that are simple moving average, weight-moving average, exponential smoothing, double exponential smoothing, linear regression, Seasonal and Winter. The research focus on the least of Mean Square Error, Mean Absolute Deviation and Mean Absolute Percent Error, to fix the problem by studying the 3 years selling germinated brown rice include rice berry, homnil rice, jasmine rice and red jasmine rice. It found that the appropriate technique for them is a method of seasonal index forecasting. The Mean Absolute Percent Error of this is 15.61 to as low as possible and data can be defined the Safety Stock of rice berry, homnil rice, jasmine rice and red jasmine rice on average per day are 274.46, 607.43, 549.83 and 640.55 kg, respectively.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Pattrapon Kongsap, Sakon Nakhon Rajabhat University

Industrial Technology Sakon Nakhon Rajabhat University 680 Mu 11, Nitayo Road, That Choeng Chum Sub-district, Muang District, Sakon Nakhon 47000

Nujira Kongsap, Sakon Nakhon Rajabhat University

Industrial Technology Sakon Nakhon Rajabhat University 680 Mu 11, Nitayo Road, That Choeng Chum Sub-district, Muang District, Sakon Nakhon 47000

References

กีรติพร วรเศรษฐสิงห์, กสิณา เที่ยงบูรณธรรม, ขนิษฐา ทานี่ฮิล และจอมพจน์ เกษมรุ่งชัยกิจ. (2551). ฤทธิ์ต้านมะเร็งของข้าวฮาง. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

ชุมพล ศฤงคารศิริ. (2554). การวางแผนและควบคุมการผลิต: ฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น).

ณัฏฐวดี นิสัยมั่น. (2554). การพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมด้วยวิธีการของบอกซ์-เจนกินส์.(ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ. (2557). โครงการรวบรวมภูมิปัญญาการทำข้าวฮางของชาวภูไทในจังหวัดสกลนคร. (รายงานผลการดำเนินงาน) สกลนคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

พิภพ ลลิตาภรณ์. (2556). ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น).

วิชัย แหวนเพชร.(2547). การวางแผนและควบคุมการผลิต: ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

แววดาว พูนสวน. (2551). การศึกษาการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา(Time Series)เพื่อการวางแผนการผลิตกรณีศึกษา : บริษัทเอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือนจำกัด. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร.

หทัยชนก นานานอก. (2553). ศึกษาการพยากรณ์ยอดขายสินค้าเพื่อการวางแผนผลิต. (วิทยานิพนธ์ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร

Published

2017-10-05

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)