การศึกษาปัจจัยกระตุ้นการเจริญของมอสบอล (Cladophora aegagropila) และการใช้มอสบอลบำบัดฟอสเฟตจากสาเหตุปลาตาย

Authors

  • ราเมศ จุ้ยจุลเจิม สาขา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

Keywords:

มอสบอล, ปัจจัยกระตุ้น, การบำบัดฟอสเฟต Cladophora aegagropila moss ball, phosphate treatment, Cladophora aegagropila, activated factor

Abstract

การศึกษาปัจจัยกระตุ้นการเจริญของมอสบอล (Cladophora aegagropila) สำหรับธุรกิจปลาสวยงาม และการนำมอสบอลมาทดสอบบำบัดฟอสเฟตจากสาเหตุปลาตาย  ดำเนินการโดยนำ มอสบอล เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 3 cm. มาทดสอบปัจจัยกระตุ้นการเจริญ โดยการเติมธาตุอาหาร P และ K  ปรับค่าการนำไฟฟ้าที่เหมาะสม เติมดิน Black Earth และCO2   นำมอสบอลขนาด 3 นิ้วมาทดสอบ  การบำบัดฟอสเฟตที่มีสาเหตุจากปลาตาย 1.2 และ 8.0 กรัม   ผลการศึกษาพบว่าการเลี้ยงมอสบอลในอาหาร humic-L ที่มีการเติมฟอสฟอรัสและปรับค่าการนำไฟฟ้าเป็น 1,700 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร เติมดิน Black Earth และCO2 สามารถกระตุ้นสาหร่ายเจริญเพิ่มความยาวได้สูงถึง 1.3 เซนติเมตร ในระยะเวลา 15 วัน ในการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากสาเหตุปลาตาย   พบว่ามอสบอลมีความสามารถลดปริมาณฟอสเฟต  โดยในสภาพน้ำปลาเน่ารุนแรง ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงถึง 3.8 มิลลิกรัมต่อลิตร  สามารถลดฟอสเฟตในระยะเวลา 28 วัน ลงเหลือ 12.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (มอสบอล 6 ลูก) ต่างจาก control(ไม่มีมอสบอล) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p 05 ) ซึ่งมีค่าฟอสเฟตสูงถึง 22.53 มิลลิกรัมต่อลิตร    เมื่ออยู่ในสภาพมีออกซิเจนจะยิ่งช่วยเพิ่มการดูดซับฟอสเฟต โดยปริมาณฟอสเฟต ลดลงเหลือ 7.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่างจากcontrol(ไม่มีมอสบอล) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p 05 ) มีค่าฟอสเฟตสูงถึง 23.9 มิลลิกรัมต่อลิตร     จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ามอสบอลสามารถบำบัดฟอสเฟตได้ทั้งสองสภาวะ  ได้แก่สภาวะที่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์สูง แต่ออกซิเจนต่ำ และสภาวะที่มีออกซิเจนสูง 

To study of activated factors to moss ball growth and utilized moss ball treated phosphate cause from the dead fish, the moss ball 3 centimeters in diameters were used for the experiment of activated factors that is addition the P and K elements, CO2, Black Earth soil and the various conductivities. The moss ball 3 inch in diameters were also used for treated phosphate cause from the dead fish (1.2 and 8.0 g).

          The result of activated factors were obtained for 15 days revealed that filling the P-element, Black Earth soil, CO2, and adjusted conductivity as 1,700 µs/cm. could increased diameters up to 1.3 centimeters. The phosphate reduction was found that six moss balls could decreased phosphate as 12.1 mg/L in the extremely harmful hydrogen sulfide (3.8 mg/L) within 28 days. However it was different from the control (none moss ball), 22.53 mg/L (p>.05). In addition under the oxygen condition moss ball was increased to absorb phosphate as 7.6 mg/L also different from the control, 23.9 mg/L (p>.05). This result indicated that moss ball can be used for reduced phosphate in both conditions that is high hydrogen sulfide but low oxygen and the oxygen rich condition.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-09

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)