การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีการฝูงผึ้ง : กรณีศึกษาอำเภอวังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์

Authors

  • อุไรวรรณ คำภูแสน สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

วัคซีน, การกระจาย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีฝูงผึ้ง, vaccines, distribution, Tambon Health Promoting Hospital, Bee Colony Optimization Algorithm

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเส้นทางการขนส่งวัคซีนที่มีระยะเวลาการขนส่งที่ต่ำที่สุดในการขนส่งวัคซีนจากโรงพยาบาลประจำอำเภอไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใช้เทคนิคการหาเส้นทางที่ใช้เวลาในการขนส่งที่ต่ำที่สุดด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีฝูงผึ้ง โดยการใช้กรณีศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 8 แห่ง ซึ่งสามารถลดเวลาการขนส่งวัคซีนจาก 401 นาที เหลือเพียง 371 นาที มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 2.44 หรือลดลงร้อยละ 7.42 โดยใช้เวลาในการหาคำตอบเพียง 7.88 วินาที มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.07

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

ประพันธ์ พงษ์นิกร. การประเมินการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548

วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ และ รัฐพล สังคะสุข. การประยุกต์ใช้วิธีฝูงผึ้งสำหรับการจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต-บรรจุ, วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556

ศิริรัตน์ เตชะธวัช และคณะ. การสำรวจคุณภาพของวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นของหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ ในเขตพื้นที่สาธารณสุข 12 เขต ปี 2547, สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, 2547

สัญญา ทำนักผล. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่อระบบการเก็บรักษาวัคซีนในสถานีอนามัย : กรณีศึกษาอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551

Pham, D. T., Ghanbarzadeh, A., Koç, E., Otri, S., Rahim, S., & Zaidi, M. (2006). - The Bees Algorithm — A Novel Tool for Complex Optimisation Problems. In D. T. Pham, E. E.

Son Duy Dao , Kazem Abhary and Romeo Marian. (2014), Optimisation of partner selection and collaborative transportation scheduling in Virtual Enterprises using GA. Expert Systems with Applications Vol.41, p.6701–6717

Downloads

Published

2017-06-09

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)