อันตรายที่แฝงมากับโทรศัพท์มือถือ

Authors

  • โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ Department of Health Technology Management, Faculty of Science and Technology, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, 10220
  • ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ Department of Health Technology Management, Faculty of Science and Technology, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, 10220
  • พวงผกา ภูยาดาว Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, 10220
  • สาริน ฤทธิสาร Department of Health Technology Management, Faculty of Science and Technology, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, 10220

Keywords:

Danger, Mobile Technology

Abstract

To live in this global communication, Mobile phone has become an important part of people’s life.There is about 4.92 million calls of Thai population who have mobile phone and this number has continuously increased due to the business factors for example, a price competitive, a various function of mobile’s program that meet customer needs and expectations. Although there are a lot of advantage from using mobile phone but there are still dangers that might affect directly to mobile user. This research has
been collected by writer to inform people about the dangerous effects of mobile phone to user which separated to two parts as below: First part is the dangers that affect to user’s health during using mobile phone.Second part is the dangerous effects from mobile’s device.                                         

This research aim to inform people about the dangerous effects that resulted from using mobile phone and give good directions of how to protect the health from using mobile phone.

Downloads

Download data is not yet available.

References

จักรพงษ์ ผิวอินทศรี. (2556). คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (คลื่นความถี่วิทยุ) และเสาส่งสัญญาณวิทยุโทรคมนาคม อันตรายจริงหรือไม่. ค้นหาจาก http://electromagnetic-waves-and-radio-ower.blogspot.com/2013/04/blog- post_8773.html. (2559, 18 พฤศจิกายน.)

จุติพร สุดศิริ. (2554). ผลกระทบของคลื่นโทรศัพท์ต่อสงขลาศรีนครินทร์เวชสาร, 29สุขภาพมนุษย์. (4), 183-193.

ณิชชา บูรณสิงห์. (2559) ขยะอิเล็กทรอนิกส์. เอกสารข้อมูลพื้นฐาน (Background Note) กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีนาคม 2559 ค้นหาจาก http://library2.parliament.go.th/ebook/content-ebbas/2559-nicha.pdf. (2560, 18 กุมภาพันธ์.)

พนิดา สามพรานไพบูลย์. (2560). อันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์. ค้นหาจาก http://www.rsu.ac.th/engineer/che/news/News%20Data/อันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์.pdf. (2560, 18 กุมภาพันธ์.)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟ ในงานวิศวกรรม. (2560). การจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเพื่อวิเคราะห์ค่าอัตราการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการถ่ายเทความร้อนในศีรษะมนุษย์ขณะใช้โทรศัพท์มือถือ. ค้นหาจาก http://www.phadungsak.me.engr.tu.ac.th/RCME%20NEWS/NEWS16.html. (2560, 10 กุมภาพันธ์.)

วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์. (2560). บทความวิชาการศึกษาผลกระทบของการใช้โทรศัพท์มือถือต่อการเป็นมะเร็งสมอง. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ค้นหาจาก http://eng.swu.ac.th/km/WW_MobilePhone.pdf. (2560, 1 มกราคม.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2560). คลื่นโทรศัพท์มือถือ รู้เลี่ยง รู้ใช้ ปลอดภัย. ค้นหาจาก http://www.thaihealth.or.th/Content/18697-คลื่นโทรศัพท์มือถือ'%20รู้เลี่ยง%20รู้ใช้%20ปลอดภัย.html A2.html. (2560, 11 มกราคม.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2560). อันตรายจากคลื่นโทรศัพท์มือถือ. ค้นหาจาก http://www.thaihealth.or.th/Content/ 6623-คลื่นมือถือรบกวนการนอน html. (2560, 11 มกราคม.)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2560). รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจำปี 2558 - 2559 กุมภาพันธ์. ออกแบบและจัดพิมพ์ โดย UMAPORN BUSABOK

สุจิตรา วาสนาดำรงดี เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ขยะอิเล็กทรอนิกส์: จัดการอย่างไรให้ปลอดภัย?” วันที่ 12 มิถุนายน 2558 จัดโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ค้นหาจาก http://www.eric.chula.ac.th/download/ew58/ew_pocd.pdf. (2560, 2 กุมภาพันธ์.)

ECOLOG-Institute. (2010). Mobile telecommunications and health. Retrieved

From: http://www.ecolog-institut.de/index.php?id=49&no_cache=1&sword_list[]=T- Mobil. [2016, 5 December.]

Huisman, J. et al. (2008). Review of Directive 2002/96 on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Bonn: United Nations University, 2007.

Ravi, V. (2012). Evaluating overall quality of recycling of e-waste from end-of-life computers. Journal of Cleaner Production, 20, 145–151.

Robinson, B. H. (2009). E-waste: An assessment of global production and environmental impacts. Science of the Total Environment, 408, 183-191.

Santini R, Santini P, Danze JM, et al. (2002). Study of health of people living in the vicinity of mobile phone base stations: I influences of distance and sex. Pathol Biol 2002; 50: 369 - 73.

Published

2018-01-19

Issue

Section

บทความทางวิชาการ (Article)