โรคออฟฟิตซินโดรมกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย

Authors

  • Sarinrat Khotaphan
  • Supamas Charucharana

Keywords:

Office syndrome, Thai traditional medicine

Abstract

In today’s modern world, our lifestyle has become more influenced by technology. For example, sitting in the same position for hours in front of computer screens or smartphone.These lifestyle can lead to serious consequences, especially for muscles and spine. Office syndrome is pain and soreness in the spine or muscles which can result in many symptoms including headache, soreness around the eyes, neck ache, backache, dizziness, numbness in wrists or feet, aching and tightness in shoulders. Chronic muscle pain are the most common symptoms of office syndrome. Treatment and health promotion of Thai traditional medicine has grown to be interest in Thailand health care system. The theories of Thai traditional medicine believe that chronic muscle pain, symptoms of office syndrome occurs from imbalance of elements within the body. Therefore, treatment emphasizes adjusting the balance of the body elements using the health promotion approach such as Thai traditional massage, a manual therapy that can be used for treatment and can also effectively relieve muscle pain or Thai herbal medicine that used for pain relief and able to restore body elemental balance.

I

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์-พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2542.

กิติชัย อนวัชประยูร และคณะ. เอกสารการสอนชุดวิชานวดแผนไทย (Thai Traditional Massage) หน่วยที่ 1-7.พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2552.

มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ โรงเรียนอายุรเวท สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์) เล่มที่ 1 ฉบับชำระ พ.ศ.2550.กรุงเทพฯ :ศุภวนิชการพิมพ์, พ.ศ. 2550.

มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ โรงเรียนอายุรเวท. หัตถเวชกรรมแผนไทย(นวดแบบราชสำนัก). กรุงเทพฯ : บริษัท พิฆเณศพริ้นติ้ง เซนเตอร์, 2548.

รำแพน พรเทพเกษมสันต์. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2549.

Published

2017-11-24

Issue

Section

บทความทางวิชาการ (Article)