ผลกระทบของความละเอียดของผงแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติเชิงกล ของคอนกรีตชนิดอัดแน่นได้ด้วยตัวเองผสมเถ้าลอยตกเกรด

Authors

  • ประกาศิต โสไกร Building Technology, Faculty of Industrial Technology, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, 10220
  • กิตติคุณ มั่งคั่ง Building Technology, Faculty of Industrial Technology, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, 10220
  • สถาพร ปกป้อง Building Technology, Faculty of Industrial Technology, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, 10220
  • จุฬาลักษณ์ ชาญกูล Building Technology, Faculty of Industrial Technology, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, 10220
  • ณัฎฐ์ มากุล Building Technology, Faculty of Industrial Technology, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, 10220

Keywords:

Self-compacting concrete (SCC), calcium carbonate powder (CCP), Off specification pulverized fuel ash (OsPFA), Fineness, Mechanical properties

Abstract

This paper presented the results of the effect of the fineness of calcium carbonate powder (CCP) on the mechanical properties of self-compacting concrete (SCC) mixed with off-specification pulverized fuel ash (OsPFA) and calcium carbonate powder (CCP). CCP with having fineness by representing as mean particle sizes (D[v,50]) equal to 2, 8 and 15 micrometers (μm) was taking into account by replacing in Type 1 Portland cement (OPC) of the percentages replacement of 0%, 5%, 10% and 20% by weight blended with the OsPFA replacement ratios of 10%, 20%, 25% and 30% by weight of OPC. The basic properties of the materials consisted of chemical composition and physical properties. Mechanical properties included the compressive and splitting tensile strengths and modulus of elasticity. Results showed that of the compressive strengths of early age SCC containing CCP are higher tendency than those of conventional SCC. In addition the calcium carbonate powder-OsPFA SCC are also higher long-term compressive strength than that of the conventional SCC. Further splitting tensile strength and the modulus of elasticity of SCC containing OsPFA and CCP had a similar tendency to theirs compressive strength. In summary the particle size of CCP directly affected on mechanical properties, which high CCP particle size was higher mechanical properties than that of low CCP particle size.

References

American Society for Testing and Material. (2017), Annual Book of ASTM Standards, Vol. 4.01 and 4.02. Philadelphia, PA, USA.

Felekoğlu, B., Tosun, K., Baradan, B., Altun, A., and Uyulgan, B. (2006), The effect of fly ash and limestone fillers on the viscosity and compressive strength of self-compacting repair mortars. Cement and Concrete Research. Vol.36, 1719-1726.

Kasemchaisiri, R., and Tangtermsirikul, S. (2008), Properties of self-compacting concrete in corporating bottom ash as a partial replacement of fine aggregate. Science Asia, Vol.34, 87-95.

Mehta, P.K., Monteiro, P.J.M. (2006), Concrete Microstructure, Properties, and Materials, Third Edition. McGraw-Hill.

Mohamed, H.A. (2011). Effect of fly ash and silica fume on compressive strength of self-compacting concrete under different curing conditions. Ain Shams Engineering Journal, Vol.2, 79-86.

Ravindrarajah, R.S., Siladyi, D., and Adamopoulos, B. (2003). Development of high-strength self-compacting concrete with reduced segregation potential, PRO 33: 3rd International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete. RILEM Publications, 530-532.

Sahmaran, M., and Yaman, I.O. (2007). Hybrid fiber reinforced self-compacting concrete with a high-volume coarse fly ash. Construction and Building Materials. Vol.21, pp. 150-156.

Siddique, R., Aggarwal, P., and Aggarwal, Y. (2012). Influence of water/powder ratio on strength properties of self-compacting concrete containing coal fly ash and bottom ash. Construction and Building Materials. Vol.29, 73-81.

Ulucan, Z.Ç., Türk, K. and KarataŞ, M. (2008). Effect of Mineral Admixtures on the Correlation between Ultrasonic Velocity and Compressive Strength for Self-Compacting Concrete. Russian Journal of Nondestructive Testing. Vol.44, 367-374.

Xie, Y., Liu, B., Yin, J., and Zhou, S. (2002). Optimum mix parameters of high-strength self-compacting concrete with ultra-pulverized fly ash. Cement and Concrete Research. Vol.32, 477-480.

Published

2017-09-12

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)