ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความวิชาการประเภทบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ได้ที่ “วารสารพิษวิทยาไทย (Thai Journal of Toxicology)” ในรูปแบบใหม่ (Online Submission) ซึ่งมีรายละเอียดรวมทั้งคำแนะนำต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบใหม่นี้จะเริ่มการใช้งานสำหรับวารสารพิษวิทยาไทย ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค.) 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป วารสารพิษวิทยาไทยยังคงเปิดรับบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับส่วนของบทคัดย่อ ท่านยังคงต้องส่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้สามารถศึกษาได้จากคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (Authors Guideline & Instruction to authors)

ท่านสามารถพบรูปเล่มวารสารแบบใหม่ และเข้าถึงได้ตามลิงค์ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol  

image001.png  

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
อาจารย์ ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์
บรรณาธิการวารสารพิษวิทยาไทย
หน่วยพิษวิทยาอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ +662-800-2380 ต่อ 328, 119 โทรสาร +662-889-3673 
อีเมล: thaijtox2020@gmail.com