Announcements

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความวิชาการประเภทบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ได้ที่ “วารสารพิษวิทยาไทย (Thai Journal of Toxicology)” ในรูปแบบใหม่

2020-06-11

ซึ่งมีรายละเอียดรวมทั้งคำแนะนำต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบใหม่นี้จะเริ่มการใช้งานสำหรับวารสารพิษวิทยาไทย ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค.) 2563 เป็นต้นไป...