สารจากบรรณาธิการ

Main Article Content

Monruedee Sukprasansap

Abstract


วารสารพิษวิทยาไทยฉบับน้ีเป็นปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ นิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ในวารสารมีประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกับความเป็นพิษของแมลงและการนำไปใช้ประโยชน์ ความเป็นพิษของฝุ่นในบ้านและสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ผลของสารตัวทำละลายอินทรียต์ต่อระบบประสาท ผลของระดับตะกั่วในเลือดของผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการทำประมง นอกจากน้ียังรวมถึงสารสำคัญที่พบได้จากพืชธรรมชาติที่อาจนามาใช้ในการป้องกันมะเร็งในระยะปฐมภูมิ และตติยภูมิ


กองบรรณาธิการหวังว่า บทความในวารสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ได้แก่ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจอื่น ๆ สุดท้ายน้ี ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยที่ส่งบทความท่ีมีคุณค่ามาเผยแพร่ในวารสารพิษวทิยาไทยฉบับนี้


 


อาจารย์ ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์


บรรณาธิการวารสารพิษวิทยาไทย


หน่วยพิษวิทยาอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล


๒๕/๒๕ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา จ.นครปฐม ประเทศไทย ๗๓๑๗๐


โทรศัพท์ ๐๒ ๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ ๓๒๘ โทรสาร ๐๒ ๘๘๙-๓๖๗๓


Email: [email protected]


Article Details

How to Cite
Sukprasansap, M. (2019). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, 34(2), 006. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/242622
Section
Editorial