สารจากบรรณาธิการ

Main Article Content

จินตนา ศิริวราศัย

Abstract

วารสารพิษวิทยาไทยฉบับนี้เป็น ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ เนื้อหาในส่วนของ บทความวิชาการเกี่ยวข้องกับความเสถียรภาพและความคงทนต่อ pH ของสารพิษจากเชื้อโรคที่สำคัญใน อาหารและบุหรี่มือสาม ประเด็นงานวิจัยที่น่าสนใจของสารจากธรรมชาติได้แก่น้ำส้มจาก (Nipa palm vinegar) มะขามหวานและกล้วยไข่ สารจากภาชนะบรรจุอาหาร และงานทางด้าน  Proteomics ในการศึกษาความสัมพันธ์กับภาวะโฮโมซิสเตอีนสูงในเลือด กองบรรณาธิการหวังว่า บทความในวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในวงการวิชาการแก่นักวิจัยนิสิต นักศึกษา และขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยที่ส่งบทความที่มีคุณค่ามาเผยแพร่ในวารสารพิษวิทยาไทยฉบับนี้


ผศ. ดร.จินตนา ศิริวราศัย


บรรณาธิการวารสารพิษวิทยาไทย


กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ถ. พระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๑๔๘๓


โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๒๖๒๕ 


E-mail : jintanarama๑๔๘๓@gmail.com


ผศ. ดร.จินตนา ศิริวราศัย


บรรณาธิการวารสารพิษวิทยาไทย


กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ถ. พระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๑๔๘๓ โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๒๖๒๕ 


E-mail : jintanarama๑๔๘๓@gmail.com

Article Details

How to Cite
ศิริวราศัย จ. . (2018). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, 33(2), 06. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243622
Section
Editorial