สารจากบรรณาธิการ

Main Article Content

กนกรัตน์ ศิริพานิชกร

Abstract

กนกรัตน์ ศิริพานิชกร


วารสารพิษวิทยาไทยได้ออกมาถึงปีที่ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พร้อมกับการครบรอบ ๒๕ ปี ของสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ดังนั้นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ของสมาคมฯ จึงถือเป็นวาระพิเศษ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากสมาคมพิษวิทยาคลินิก และ ชมรมพันธพิษแห่งประเทศไทย ทำให้การประชุมวิชาการประจำปี พัฒนาขึ้นเป็น "การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1" ซึ่งถือเป็นจุดตั้งดันที่หวังว่าจะก่อไห้เกิดความร่วมมือทางวิชาการต่อไปในอนาคต และเครือข่ายพิษวิทยาของประเทศไทยวารสารพิษวิทยาไทยเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมฯ และทางสื่อสารกันระหว่างสมาชิกสมาคมฯ และสาธารณชนผู้สนใจทั่วไปในด้านพิษวิทยา จึงขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทั่วไป ทบทวนวรรณกรรมหรือข่าวสารจากสมาชิก รวมทั้งการเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้กองบรรณาธิการวารสารฯ จะพยายามอย่างยิ่งในการผลิตวารสารฯ ใหออกสม่ำเสมอปีละ ๒ ฉบับ อย่างไรก็ตามความร่วมมือของสมาชิกจะเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้


 


วารสารพิษวิทยาไทย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๒๐/๑ คนนราชวิกี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐


Phone: 02 354 -8543 ext 6505
Fax: 02 354-8538
E-mail: [email protected]

Article Details

How to Cite
ศิริพานิชกร ก. (2020). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, 23(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243628
Section
Editorial
Author Biography

กนกรัตน์ ศิริพานิชกร

วารสารพิษวิทยาไทย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๒๐/๑ คนนราชวิกี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

Phone: 02 354 -8543 ext 6505 Fax: 02 354-8538 E-mail: [email protected]