สารจากบรรณาธิการ

Main Article Content

Jintana Sirivarasai

Abstract

วารสารพิษวิทยาไทยฉบับนี้เป็น ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑ งานวิจัยและบทความวิชาการในวารสาร เป็นประเด็นที่น่าสนใจและคลอบคลุมทั้งในส่วนของ Toxicological aspects in natural products, ความรู้ด้านการขนส่งระดับเซลล์ของโอคราทอกซินเอ (Ochratoxin A) ตลอดจนความเสี่ยงต่อสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาร่วมกันหลายขนาน และการรับสัมผัสโลหะหนัก (สารปรอท) ที่อาจส่งผลต่อการทำงานของสมองด้าน cognitive function กองบรรณาธิการหวังว่าบทความในวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในวงการวิชาการแก่นักวิจัยนิสิตนักศึกษาและขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยที่ส่งบทความที่มีคุณค่ามาเผยแพร่ในวารสารพิษวิทยาไทยฉบับนี้


 


ในปี ๒๕๖๑ นี้  Thai Society of Toxicology และ Asian Society of Toxicology จัดการประชุม วิชาการนานาชาติ The 8th International Congress of Asian Society of Toxicology (ASIATOX 2018) เรื่อง “Asian Wisdom in Toxicology for the Global Benefit” วันที่ ๑๗-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมพีช (Pattaya Exhibition and Convention Hall - PEACH) พัทยา จังหวัดชลบุรี การประชุมในครั้งนี้มีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่ Safety assessment for drug development, Toxicology and cancer, Environmental toxicology, Food safety and health, Molecular toxicology, Cancer chemoprevention, Risk assessment, Alternative toxicity testing, Safety and benefit of traditional medicine and health botanical products, Clinical toxicology, และToxicology and regulatory sciences จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมต่าง ๆ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมพิษวิทยา แห่งประเทศไทย www.thaitox.org


 


ผศ. ดร.จินตนา ศิริวราศัย


บรรณาธิการวารสารพิษวิทยาไทย


กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ถ. พระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๑๔๘๓


โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๒๖๒๕


E-mail : [email protected]

Article Details

How to Cite
Sirivarasai, J. . (2018). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, 33(1), 006. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243656
Section
Editorial