พิษวิทยากับการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก

Main Article Content

ศริศักดิ์ สุนทรไชย

Abstract

ปัจจุบันประเทศต่างๆ มีการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก มีผลทำให้การใช้สารเคมีมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมเป็นสารเคมีอันตราย หรือวัตถุอันตราย การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย ในการขนส่ง การผลิตและการใช้ในสถานประกอบการ รวมทั้งผู้ใช้วัตถุอันตราย ผู้ปฏิ-บัติงาน หรือผู้ใช้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้น เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากวัตถุอันตราย มีความรุนแรงกว่าอุบัติเหตุทั่วไป และเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่ในการกู้ภัยต้องมีความรู้เกี่ยวกับ วิธีการจัดการกับวัตถุอันตรายอย่างถูกต้องหากการจัดการกับอุบัติเหตุนั้นไม่ถูกต้อง อาจทำให้อุบัติเหตุขยายลุกลามเกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น ... 

Article Details

How to Cite
สุนทรไชย ศ. (2020). พิษวิทยากับการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก. Thai Journal of Toxicology, 23(1), 58. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243736
Section
General Articles
Author Biography

ศริศักดิ์ สุนทรไชย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช