สารจากบรรณาธิการ

Main Article Content

กนกรัตน์ ศิริพานิชกร

Abstract

กนกรัตน์ ศิริพานิชกร


ความเสี่ยงของสารใด ๆ หมายถึงความเป็นไปได้ที่คนจะได้รับอันตราย เจ็บป่วย หรือเป็นโรคจากการได้รับสารนั้น ๆ อาทิ สารเคมี รังสี คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ความ เสี่ยง (Risk Analysis) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยง การบริหาร ความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยง นักพิษวิทยาจึงมีหน้าที่โดยตรงเรื่อง การประเมินความเสี่ยง ซึ่งมีวิธีการประเมินความเสี่ยงหลายรูปแบบ การ ประเมินความสามารถในการก่อกลายพันธุ์ บ่งบอกความเป็นไปได้ของการ ก่อเกิดมะเร็ง การประเมินความเสี่ยงที่ใช้หลักการของ Acceptable Daily Intake (ADI) เป็นต้น วารสารฉบับนี้มีงานวิจัยเรื่องการประเมินความเสี่ยงของ สิ่งเจือปนอาหาร และโลหะหนัก ข้อมูลจากงานวิจัยเหล่านี้จักเป็นประโยชน์ใน งานด้านความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งได้ศึกษารูปแบบ ของการประเมินความเสี่ยงด้วย


“การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒” ในปลายปีนี้ ประมาณ เดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว จึง ขอเชิญสมาชิกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมพิษวิทยาคลินิก และ ชมรมพันธุพิษแห่งประเทศไทย ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชา การของสมาคมฯ โดยหมดเขตส่งบทคัดย่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒


ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
Phone: 02 354 –8543 ext 6505
Fax: 02 354-8538
E-mail: [email protected]

Article Details

How to Cite
ศิริพานิชกร ก. (2020). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, 24(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243806
Section
Editorial
Author Biography

กนกรัตน์ ศิริพานิชกร

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐