สารจากบรรณาธิการ

Main Article Content

ศุลีพร แสงกระจ่าง

Abstract

วารสารพิษวิทยาไทยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพิษวิทยา ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจมาในปี นี้เป็ นปี ที่ 25 แล้ว สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้วารสารแต่ละฉบับสำเร็จไปได้ด้วยดี และในโอกาส ครบรอบ 25 ปี นี้ กองบรรณาธิการได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่บทความวิชาการของวารสาร พิษวิทยาไทย โดยท่านสามารถดูบทความทั้งหมดได้จากเว็บไซด์ของสมาคม www.thaitox.org กองบรรณาธิการมีความพยายามอย่างยิ่งให้วารสารออกเผยแพร่อย่าง สม่ำเสมอ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมกันนำเสนอบทความที่น่าสนใจ กอง บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน


พร้อมกันนี้ “การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓” ในปลายปี ประมาณ เดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ขอเชิญสมาชิกสมาคมพิษวิทยาแห่ง ประเทศไทย สมาคมพิษวิทยาคลินิก และชมรมพันธุพิษแห่งประเทศไทย ส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ รายละเอียดอื่น ๆ ท่านสามารถหาได้ เพิ่มเติมจากเว็บไซด์ของทางสมาคม

Article Details

How to Cite
แสงกระจ่าง ศ. . (2020). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, 25(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/243913
Section
Editorial