ความสัมพันธ์ระหว่างกวามดันโลหิต และการเปลี่ยนแปลงของระดับเอนไชม serum gamma-glutamyltransferase กับการดื่มแอลกอฮอล์

Main Article Content

วันทิกา เครือน้ำคำ
สิริกร โพธิ์คำ
ทัศนีย์ ปัญจานนท์
ปถมาพร สุกปลั่ง
จินตนา ศิริวราศัย

Abstract

ระดับการทำงานของเอนไซม์ serum gamma-glutamyltransferase (GGT) เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพตัวหนึ่งสำหรับการ ประเมินเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ และบทบาทที่สำคัญของเอนไซม์นี้จะเกี่ยวข้องกับสารค้นอนุมูลอิสระกลูตาไรโอน ซึ่งสารน จะมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความดันโลหิตและการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์ และอิทธิพลของระดับการทำงานของเอนไซม์ GGT ต่อความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ กวามคันโลหิตสูง การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบภาคตัดขวางที่กลุ่มศึกษาเป็นพศชาย จำนวน 260 คน อายุระหว่าง 30-60 ปี การ ประเมินทางด้านสุขภาพเมื่อเริ่มโครงการประกอบด้วยการซักประวัติค้นสุขภาพ การตรวจร่างกาย การวัดความคันโลหิต การ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความเสี่ยงต่อสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่าระดับความดันโลหิต ระดับของอนไซม์ GGT, AST, ALT ในกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์มีระดับสูงกว่ากลุ่มเดดื่มและกลุ่มไม่ดื่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การวิเคราะห์ทางสถิติเพิ่มติมโดยการแบ่งระดับของเอนไซม์ GGT เป็น 4 กลุ่ม (4 quartiles) หลังจากควบคุมตัวเปรเรื่อง BMI และอายุ แล้วพบว่ามีความสัมพันธ์เเบบ dose-response relationship ระหว่างระดับ SBP (Q1; 125.3 mmHg, Q2; 129.6 mmHg, Q3: 135.1 mmHg, and Q4; 137.3 mmHg, ตามลำดับ), DBP (Q1; 77.12 mmHg, Q2; 81.20 mmHg, Q3: 84.07 mmHg, and Q4; 85.51 mmHg, ตามลำดับ) และ serum ALT (Q1; 18.25 U/L, Q2; 22.34 U/L, Q3: 32.95 U/L, and Q4;52.49 U/L, ตามลำดับ) กับ ระดับของเอนไซม์ GGT นอกจากนี้พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์กับตัวแปรที่ต้องการศึกษา โดยในกลุ่มดื่มปานกลางพบการเพิ่มขึ้นของระดับ GGT คับระดับ SBP อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p =0.028) และในกลุ่มดื่มมาก พบการเพิ่มขึ้นของระดับ GGT คับระดับ SBP, triglyceride และ ALT อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p =0.019, 0.033 และ 0.047 ตามลำดับ) ส่วนภาวะความดันโลหิตสูงที่มีระดับของ SBP ผิดปกติพบสูงสุดในกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์ (37.79%) รองลงมาได้เเก่ กลุ่มเคยดื่ม (3.39%) และกลุ่มไม่ดื่ม (5.51%) เช่นเดียวกับระดับของ DBP ผิดปกติพบสูงสุดในกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์ (28.35%) รองลงมาได้แก่ กลุ่มเคยดื่ม (9.45%) และกลุ่มไม่ดื่ม (5.51%) เมื่อพิจารณาระดับของเอนไซม์ GGT พบว่ากลุ่มที่มีระดับน้อย กว่า 50 U/L ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง น้อยว่ากลุ่มที่มีระดับของเอนไซม์ GGT มากกว่าหรือเท่ากับ 50 U/L ผลจากการสึกยาครั้งนี้พบว่าการเพิ่มขึ้นของระดับเอนไซม์ GGT สามารถนำมาใช้ในการทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความ ดันโลหิตสูงในกลุ่มคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ได้ และความสัมพันธ์นี้จะเห็นได้ชัดเจนในกลุ่มที่มีระดับของระดับของเอนไชม GGT มากกว่าหรือเท่ากับ 50 U/L ซึ่งเป็นค่าที่เกินค่าอ้างอิงมาตรฐาน

Article Details

How to Cite
เครือน้ำคำ ว. ., โพธิ์คำ ส. ., ปัญจานนท์ ท. ., สุกปลั่ง ป. ., & ศิริวราศัย จ. . (2020). ความสัมพันธ์ระหว่างกวามดันโลหิต และการเปลี่ยนแปลงของระดับเอนไชม serum gamma-glutamyltransferase กับการดื่มแอลกอฮอล์. Thai Journal of Toxicology, 27(1), 58. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244066
Section
Research Articles
Author Biographies

วันทิกา เครือน้ำคำ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 12000

สิริกร โพธิ์คำ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทัศนีย์ ปัญจานนท์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปถมาพร สุกปลั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จินตนา ศิริวราศัย

หน่วยเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล