สารจากบรรณาธิการ

Main Article Content

ศุลีพร แสงกระจ่าง

Abstract

วารสารพิษวิทยาไทยฉบับนี้ยังคงเนื้อหาสาระและความหลากหลายของบทความเช่นเคย สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้วารสารแต่ละฉบับสาเร็จไปได้ด้วยดี กองบรรณาธิการมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้วารสารออกเผยแพร่อย่างสม่าเสมอ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านร่วมกันนาเสนอบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการที่น่าสนใจ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านและจะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานคุณภาพต่อไป


บรรณาธิการ
วารสารพิษวิทยาไทย


 

Article Details

How to Cite
แสงกระจ่าง ศ. (2020). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, 28(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244076
Section
Editorial